Krimiajakirjanikud: muutub kohtueelse menetluse andmete avaldamise kord

Tallinn, 30. juuni 2004. Alates 1. juulist hakkab kehtima kriminaalmenetluse seadustik, mis muu hulgas seab uued reeglid selle kohta, kust ajakirjanikud kriminaalmenetluse kohta infot saavad, teatab riigiprokuratuur.

Alljärgnevalt selgitab andmete avaldamise korda riigiprokuratuuri avalike suhete talituse nõunik Kirsi Lattu.

* Infot ööpäevas toimunud sündmuste kohta (kaasa arvatud kriminaalsed sündmused, sh liiklusõnnetused, kus on kannatanuid või hukkunu) annab endiselt politsei.

* Infot sündmuskohalt, kui tegu on politsei pädevusse kuuluva juhtumiga (liiklusõnnetused, tapmised, avalikus kohas toimunud rasked liiklusõnnetused, kus on kannatanuid või hukkunu), annab politsei. Kui tegu on mõne teise uurimisasutuse pädevusse kuuluva valdkonnaga, siis annab infot vastav uurimisasutus: Maksu- ja Tolliamet, Piirivalveamet, Konkurentsiamet või Kaitsejõudude Peastaap.

* Vastava valdkonna uurimisasutus (politsei, maksu- ja tolliamet, etc) võib öelda ka fakti, kas antud juhtumi puhul on alustatud kriminaalmenetlust või mitte. Menetluse edasise käigu kohta jagab infot ja selgitusi prokurör, kelle menetluses on antud juhtum või prokuratuuri avalike suhete talitus.

* Kui seni võis kohtueelse menetluse kohta infot anda uurimisasutus (sh politsei) uurija loal, siis alates 1. juulist võib seda teha vaid prokuratuuri loal ja ajakirjanik saab info reeglina prokuratuurist. Prokuratuur võib erandkorras volitada infot jagama vastavat uurimisasutust.

* Väärtegude kohta jagab endiselt infot politsei.

Kriminaalmenetluse seadustikus reguleerib info avaldamist §214 – kohtueelse menetluse andmete avaldamise tingimused, mis sätestab järgneva.

(1) Kohtueelse menetluse andmeid võib avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustel.

(2) Kohtueelse menetluse andmeid ei ole lubatud avaldada, kui nende teatavakssaamine võib:
1) kahjustada Eesti Vabariigi huve;
2) raskendada kuriteo avastamist;
3) kahjustada kriminaalmenetlust ja soodustada kuritegevust;
4) kahjustada ärisaladust ja juriidilise isiku tegevust;
5) kahjustada perekonna- või eraelu puutumatust või riivata isiku au;
6) kahjustada alaealise huve.

(3) Kui kohtueelse menetluse andmete avaldamise keeldu rikutakse, võib eeluurimiskohtunik prokuratuuri taotlusel trahvida menetlustoimingus osalejaid kohtumääruse alusel kuni kuuekümne miinimumpäevamäära ulatuses. Kahtlustatavat ja süüdistatavat ei trahvita.

EALL