Monitooringu litsents

Eesti Meediaettevõtete Liit (EML) esindab Eesti trükimeedia väljaannete, online-kanalite ja tele- ning raadiokanalite huve. EML tegutseb selle nimel, et tagada oma liikmetele ning partneritele võrdne konkurentsiolukord.

Meediamonitooringu litsentsi saab alates 1. jaanuarist 2024 sõlmida iga väljaandega otse. Meedialiit enam litsentsi ei vahenda.  

Meediamonitooringu turu reguleerimiseks kehtib Eestis alates 2013. aastast meedialitsents, mis keelab EMLi liikmete poolt toodetud autoriõigusega kaitstud sisu volitamata kasutamise ärilistel eesmärkidel. Kui ostetakse kolmanda osapoole poolt pakutud EMLi liikmete toodetud sisu, peab sisu kasutaja veenduma, et kolmandal osapoolel on olemas kehtiv EMLi litsents. Ilma litsentsita on keelatud järgmised tegevused:

  • sisu automaatne või käsitsi kopeerimine (skreipimine, rss-feedid jne);
  • sisu salvestamine või töötlemine;
  • kopeeritud sisu (täies ulatuses või osaliselt) avalikustamine või allalaadimise võimaldamine;
  • kopeeritud sisu meediamonitooringu ettevõtete klientidele kättesaadavaks tegemine.

EMLi liikmete poolt toodetud sisu kasutamise standardtingimused

1.1. EMLi liikme materjalide kasutamisel tuleb austada EMLi liikme ja selle ajakirjanike autoriõigust artiklitele ja muudele materjalidele. Seda sõltumata sellest, kas materjal on saadud uudisteagentuuride, internetilehekülgede või muude meediate vahendusel.

1.2. Materjalide kasutamisel kehtivad teose vaba kasutamise õiguslikud reeglid ja põhimõtted. Eeskätt on lubatud artiklite refereerimine õigusaktides sätestatud alustel, korras ja mahus. Iga artikli refereerimisel tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel tuleb lisada lisaks eelnimetatule enne refereerimist ka link refereeritavale materjalile. Artiklit on lubatud üldjuhul refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses. Samas ei tohiks see lause olla pikem, kui originaalteksti sissejuhatav lause. Refereeritud materjali järele tuleb lisada internetis täpne viide EMLi liikme originaalmaterjalile sõnadega: «Refereeritud artikli täisteksti loe EMLi liikme veebilehelt», mis on klikitav ning suunab otse EMLi liikme materjalile, mida kasutati. Eeltoodud nõuded kehtivad juhul, kui pole lepitud kokku teisiti.

1.3. Kahtluste vältimiseks olgu märgitud, et ilma EMLi liikme kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas kuid mitte ainult sotsiaalmeedias. Sealhulgas, kuid mitte ainult, on keelatud automaatne või mitte-automaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mistahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.

1.4. Materjalide vaba kasutamist ületavas osas (sealhulgas tervikuna) kasutamine, sealhulgas materjalide kasutamine mistahes kommertseesmärgil, on võimalik EMLi liikme kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul, kui selleks on sõlmitud EMLi liikmega litsentsileping.

1.5. Käesolevas osas toodud materjalide kasutamise ja refereerimise tingimuste rikkumisel on EMLi liikmel õigus küsida rikkumise ulatuses sõltuvat tasu.