Kaebus nr 1160
Pressinõukogu otsus 15.02.2024 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Taavi Rõivase, Marek Helmi, Kristjan Lindi, Harri Aro, Allan Lahi ja Andres Osula kaebust Eesti Ekspressis 20. detsembril 2023 ilmunud artikli „EAS ja välisministeerium aitasid Venemaaga seotud ärimehi uutele turgudele araabia maades“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Taavi Rõivas, Marek Helm, Kristjan Lind, Harri Aro, Allan Lahi ja Andres Osula kaebasid Pressinõukogule, et artikli avafotolt tekib kõigil, kes artiklit ei ava, ekslik arusaam, et kaebuse esitajad poseerivad Vene lipu all. Kõik fotol olevad isikud on selgelt äratuntavad, osa neist on avaliku elu tegelased või üldsusele teadaolevad isikud ning nad on selgelt äratuntavad oma äripartneritele ja klientidele, seisab kaebuses. Kaebajad leiavad, et foto ja pealkirja koosmõjus on lugejat eksitatud ja loodud väär arusaam, et kõik fotol kujutatud Eesti ärimehed on Venemaaga seotud ning sellega on tekitatud nende äriühingutele oluline mainekahju. Kaebajad leiavad, et alles artiklit avades saab lugeja teada, et kaebajad ei ole tegelikult poseerinud Vene lipu all ning tegemist on kollaažiga. 20. detsembril artikli avafotot muudeti ja lisati selle kohta selgitav tekst, kuid kaebajad ei ole rahul, et loo pealkiri ja alapealkiri jäeti muutmata. Kaebajad leiavad, et avafotolt Vene lipu kujutise eemaldamine ei muuda pealkirja, alapealkirja, avafoto ja selle all oleva teksti koosmõjus tekkivat arusaama, et fotol olevad kaebuse esitajad teevad Venemaaga koostööd. Kaebajad lisavad, et mitte ühegi foto juures oleval tekstil ei ole viidatud ainult ühele ärimehele või äriühingule, vaid ärimeestele ja nende IT-firmadele mitmuses, kuid mitmuse vormi kasutamine loob lugejale selge arusaama, et lisaks Edisofti esindajale on vähemalt veel kellelgi fotol olevatest Eesti ärimeestest ärisidemed Venemaaga. Üks kaebaja saatis loo autorile palve muuta artikli pealkirja nii, et pealkirja ja selles kasutatud fotode koostoimes ei loodaks kaebajatest Venemaaga koostööd tegevate ärimeeste kuvandit, kuid toimetus selle palvega ei nõustunud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et avafoto all oli kirjas, et tegemist on kollaažiga ning ilma artiklit lugemata ei saa artiklis kirjeldatud ärimeestele kuidagi omistada ega mitte omistada ärisuhete edendamist Venemaaga. Toimetus lisas, et artikli juures olev pilt oleks eksitav juhul, kui artiklit oleks illustreeritud foto või kollaažiga isikutest, kellel puudub seos Dubai visiidiga. Leht selgitas, et kaebajaid ja nende ettevõtteid (välja arvatud artiklile relevantseid) pole kordagi nimeliselt mainitud ega nende suunas etteheiteid tehtud ning keskmine mõistlik lugeja ei tunne ainuüksi pildi alusel ära fotol olevaid ärimehi ega tea nende seoseid IT-ettevõtlusega. Leht on seisukohal, et “ärimehed” oli pealkirjas nõnda sõnastatud seetõttu, et Edisofti kehtiv seos Venemaaga on kõige ilmselgem läbi selle asutajate ja juhtide, ehk läbi ärimeeste, keda ka artiklis mainitakse. Edisoft asutas Venemaal haru, mis müüdi ametlikult justkui maha, kuid Venemaa tegevust jäi juhtima jätkuvalt isik, kellel oli seos äriühingu kaudu Edisoftiga. Toimetus leiab, et kui oleks kasutanud “ärimehe”, ei oleks see õige, sest Edisoft on seotud rohkem kui ühe ärimehega ning kui oleks öelnud “ettevõtte”, ei oleks see täpselt kirjeldanud praeguseni kehtivat seost, millest on artiklis jutt. Leht leiab, et seega ei ole artikli sõnakasutus eksitav. Artikli autor tõstatas ka küsimuse, kas maksumaksja raha toel ärisuhete loomine vastuolulises piirkonnas, Venemaa-sõbraliku ja inimõiguste saririkkujast valitsusega üleüldse on eetiline.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada ning punkti 4.10., mis näeb ette, et tsitaatide, fotode, heli- ja videomaterjali kasutamisel originaalist erinevas kontekstis tuleb olla ettevaatlik. Pressinõukogu hinnangul on artiklis olevad fotod eksitavad, sest jätavad mulje, nagu oleks kõik fotodel olevad isikud Venemaaga seotud, tegelikkuses oli fotodel olevatest isikutest Venemaaga koostööga seotud vaid Edisofti esindaja, mistõttu oleks võinud ta fotol teistest eraldi esile tuua või teised isikud hägustada. Lisaks leiab Pressinõukogu, et fotode ja pealkirja koosmõju loob eksitava mulje nagu teeks Venemaaga koostööd rohkem kui üks pildil olevatest ärimeestest.

Pressinõukogu