Kaebus nr 1166
Pressinõukogu otsus 28.03.2024 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Arko Okki kaebust Delfis 13. novembril 2023 ilmunud artikli „Intervjuu. Eesti 200 juhikandidaat Arko Okk: Venemaa on praegu väga nõrk, peame oma naabrit mõistma“ peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Arko Okk kaebas Pressinõukogule, et Delfi pidas vajalikuks panna pealkirjaks kontekstist väljarebitud ning moonutatud tsitaadi Venemaa kohta, mis aga otseselt erakonna esimehe valimistega ei seondu. Lisaks ei ole kaebaja tsitaat pealkirjas täpselt avaldatud. Kaebaja leiab, et üksnes pealkirja lugenud isikud saavad avaldaja mõttest aru selliselt, et avaldaja on andnud Venemaale positiivse hinnangu ja seega peab ta pealkirja eksitavaks. Kaebaja ei ole rahul, et artikli juurde pandi foto, millel lisaks talle oli ka ta alaealise lapse foto ning kuigi foto vahetati hiljem välja, siis palvele foto asendada ei reageerinud väljaanne terve õhtu jooksul. Kaebaja hinnangul ei ole foto artikli kontekstiga seotud ja jätab mulje, et tema laps on looga seotud. Kaebaja leiab, et foto avaldamisega on tema lapse isikuandmeid töödeldud õigusvastaselt. Kaebaja ei ole rahul, et intervjuud enne avaldamist talle läbi vaatamiseks ei saadetud. Kaebaja märgib, et tema puhul ei ole tegemist avaliku elu tegelasega, millest omakorda järeldub, et tal puuduvad laiaulatuslikud kogemused meediaga suhtlemisel ning seda teadnuna oleks väljaanne pidanud igal juhul saatma artikli talle ülevaatamiseks.

Delfi vastas Pressinõukogule, et julgeolekupoliitika ja suhted Venemaaga on hetkel üks olulisemad teemasid ja kuna Eesti 200 kuulub koalitsiooni, siis see tähendab, et erakonnal on võim juhtida riiki ja võtta vastu julgeoleku seisukohast olulisi otsuseid ning potentsiaalse erakonnajuhi vaated Venemaa osas on igati uudisväärtuslikud ja puudutavad avalikku huvi. Seega on pealkiri Delfi hinnangul kohane. Delfi selgitas, et artikli ilmestamine avalikul üritusel tehtud fotoga ei ole vastuolus isikuandmete kaitse normidega ning lisaks vahetati foto kaebaja palvel välja. Delfi lisas, et inimese kohta, kes peab end piisavalt pädevaks, et erakonna juhatusse ja esimeheks kandideerida, tuleb eeldada kõrgendatud teadlikkust meediaga suhtlemisel. Lisaks on kaebaja varem seoses oma kutsetegevusega olnud ajakirjanduse huviorbiidis ja seetõttu ei ole põhjust teda pidada ajakirjandusega suhtlemisel kogenematuks isikuks. Delfi selgitas, et koalitsioonierakonna juht on avalikkuse huviorbiidis ja on avaliku elu tegelane ning kaebaja pidi arvestama meedia kasvava huviga tema isiku vastu.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav ega kontekstist välja rebitud, sest edastatud on kaebaja seisukohad. Kaebaja sai vastata mitmele küsimusele Venemaa teemal ja põhjendada oma vaateid. Ajakirjanikul on õigus artiklile pealkirja pannes esile tuua enda meelest kõige olulisem. Lisaks seostub kaebaja poolt Venemaa kohta väljaöeldu otseselt erakonna juhiks kandideerimisega, sest erakond kuulub koalitsiooni.

Pressinõukogu hinnangul on erakonda kuuluv ja selle esimeheks kandideeriv inimene avaliku elu tegelane, keda ei saa pidada meediaga suhtlemisel kogenematuks.

Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli juures algselt avaldatud fotoga ajakirjanduseetika koodeksit rikutud, sest foto vahetati kaebaja palvel välja. Lisaks oli foto tehtud avalikul üritusel ja kaebaja teadmisel.

Pressinõukogu hinnangul ei olnud ajakirjanikul kohustust intervjuud enne avaldamist kaebajale saata, sest ajakirjanik ei olnud seda lubanud.

Pressinõukogu