Kaebus nr 1169
Pressinõukogu otsus 11.04.2024 | TAUNIV.
Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tallinna abilinnapea Betina Beškina kaebust Õhtulehes 2. veebruaril veebis ja 3. veebruaril paberlehes ilmunud artikli „Demagoogia meistrikursus. Kuidas puuetega inimestele väideti, et 65 euro eest saab rohkem sotsiaalabi kui 190 eest“ ning 13. veebruaril veebis ja 15. veebruaril paberlehes ilmunud artikli „Reportaaž: Linn plaanib kärpida puuetega inimeste sõidutoetust. “Saan elada täisväärtuslikku elu ainult tänu sellele!” peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina kaebas Pressinõukogule, et leht ei pakkunud artiklite avaldamisele eelnevalt Tallinna Linnavalitsusele ega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile võimalust kommentaariks, kuigi lugudes välja toodud süüdistused on tõsised. Kaebaja ei ole rahul, et Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja vastulause 2. ja 3. veebruari artiklitele avaldati vaid veebis. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema vastulause 13. ja 15. veebruari artiklitele sõnastati paberlehes repliigina. Kaebaja lisas, et 2. veebruari artikli ajal oli teada, et sotsiaaltranspordiga seonduvate muudatuste tegemist ei ole veel otsustatud ja nende muudatuste lõplik sisu ei ole veel selge ning muudatused kehtestab Tallinna Linnavolikogu. Seetõttu ei olnud artiklites avaldatud väide, et Tallinn kärbib sotsiaaltranspordist 1,5 miljonit eurot ja säästab sellega 1,5 miljonit eurot aastas, kaebaja hinnangul tõene. Kaebaja leiab, et Õhtulehe 15. veebruari paberlehe esikaanel olev lause „MIHHAIL KÕLVART AHELDAB PUUETEGA INIMESED NELJA SEINA VAHELE“ on meelevaldne ja seosetu arvestades, et selle juures ei ole viidet ühelegi leheküljele ega artiklile ja terves sama päeva paberlehes ei sisaldu lauset ega tsitaati, millega esikaanel väljendatu seostuks. Kaebaja hinnangul on esikaanel olev lause seega eksitav ja kahjustab Mihhail Kõlvarti mainet.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et artikkel „Demagoogia meistrikursus. Kuidas puuetega inimestele väideti, et 65 euro eest saab rohkem sotsiaalabi kui 190 eest“ põhineb Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti töötaja Triinu Sõelsepa ettekandel puuetega inimestele ja talle on artiklis ka läbivalt viidatud. Triinu Sõelsepp kajastas kohtumisel ka Tallinna Linnavalitsuse seisukohti. Artikkel „Reportaaž: Linn plaanib kärpida puuetega inimeste sõidutoetust. “Saan elada täisväärtuslikku elu ainult tänu sellele!” on olemuslugu, milles puuetega inimesed avaldavad seoses muudatustega oma seisukohti. Toimetus selgitas, et tegemist ei ole konflikti sisaldava looga, mis nõuaks teise osapoole ärakuulamist. Õhtuleht avaldas veebis kaks ja paberlehes ühe linnapoolse vastulause. Leht lisas, et kirjutas artiklites läbivalt planeeritavatest muudatustest ja seega ei saanud artiklid jätta muljet, et muudatused on juba vastu võetud. Õhtulehe hinnangul on 15. veebruari esikaanel väidetu õige, sest linnapea on linna esindaja ja vastutab linna tegevuse eest ning on teenusekärpega kursis. Seega ei kahjusta esikaanel avaldatu lehe arvates Mihhail Kõlvarti mainet. Õhtuleht leiab, et artiklites kajastati objektiivselt olukorda, millesse puuetega inimesed satuvad kui linn viib sotsiaaltranspordis planeeritavad muudatused ellu.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon. Pressinõukogu hinnangul oli info kärpimise kohta eksitav, sest see ei leia artiklis „Reportaaž: Linn plaanib kärpida puuetega inimeste sõidutoetust. “Saan elada täisväärtuslikku elu ainult tänu sellele!” faktilist kinnitust – linnavalitsuse kaebusest tuleb välja, et tegemist oli hoopis kokkuhoiuga. Pressinõukogu leiab, et artikkel oleks võinud sisaldada linnavalitsuse seisukohta selle kohta, mis on nende plaan sõidutoetustega.

Sama sõna kasutamisega rikkus Õhtuleht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu arvates on sõna „kärpima“ kasutamine pealkirjas eksitav.

Pressinõukogu