Kaebus nr 170
Pressinõukogu otsus 10.05.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Nädaline ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Haivo Annivali kaebust Nädalises 13. jaanuaril 2007 ilmunud loo „Põlenud maja ehitatakse üles” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Uudises on juttu Raplas Viljandi maantee ääres asunud põlenud majast.

Maja omanik Haivo Annival kaebas Pressinõukogule, et artikliga on rikutud tema eraelu puutumatust ning lehele andmed andnud vallaametnik on rikkunud seadust. Kaebaja on seisukohal, et artiklis avaldatud info oli ajakirjaniku fantaasia, sest omanikuna ütles ta ajakirjanikule, et tulevikuplaanid majaga on veel ebaselged.

Nädaline vastas Pressinõukogule, et lähtus lühiuudist kirjutades sellest, et tegu on positiivse sõnumiga – Rapla ühe peatänava ääres silma riivanud maja ehitatakse üles. Toimetus sai infot vallavalitsusest, loo autor vestles mitme erineva spetsialistiga. Kinnisturegistri andmeil ei ole kinnistuomanike nimed salastatud. Kuna krundi omanik ei olnud valmis ehituskäiku kommenteerima, piirduti vaid lühiuudisega.

Pressinõukogu otsustas, et Nädaline ei ole eksinud ajakirjanduskoodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on Rapla peatänava ääres olev põlenud maja avaliku huvi objekt ning seetõttu on Raplamaa inimesed õigustatud saama infot, mis majast saab. Uudises avaldatu ei riku Pressinõukogu hinnangul kaebaja eraelu puutumatust.

Pressinõukogu leiab, et uudis on tasakaalustatud, sõna on antud ka majaomanikule. Pressinõukogu hinnangul ei ole tegu ajakirjaniku fantaasiaga, kuna ka kaebaja kinnitab, et ütles ajakirjanikule, et plaanid on ebaselged. Samuti kinnitavad ülesehitustööde kava mitmed ametnikud, kellega loo autor vestles.

Pressinõukogu pädevuses ei ole hinnata, kas valla ametnik rikkus andmeid avaldades seadust või mitte.

Pressinõukogu