Kaebus nr 199
Pressinõukogu otsus 21.05.2008 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Arvi Laide kaebust Postimehes 8. aprillil 2008 ilmunud artikli „Vanglajuht Arvi Laide lasi vangidel oma Läänemaa kodu sisustada“ peale ja samas lehes ilmunud toimetuse kommentaari „Valel on lühikesed jalad“ peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel süüdistab kinnipeetava ja anonüümsete allikate ütlustele toetudes endist Ämari vangla juhti Arvi Laidet selles, et ta tellis vangidelt oma kodu sisustamiseks mitmesuguseid esemeid ning viis need salaja vanglast välja. Artiklis on märkus selle kohta, et Arvi Laidet ei õnnestunud toimetusel ühe päeva jooksul kätte saada. Arvi Laide asemel on artikli kõrval justiitsministeeriumi kommentaar. Samas lehes olev toimetuse kommentaar süüdistab Arvi Laidet valeinfo andmises.

Arvi Laide kaebas Pressinõukogule, et artiklis avaldatud info ei ole kontrollitud ja usaldusväärne, kuigi infot saanuks ajakirjanik kontrollida Eesti Vanglatööstuse raamatupidamise dokumentidest. Kaebaja kinnitusel on artikli ülesehitus ja pealkiri kallutatud ja pahatahtlikud. Arvi Laide pole rahul, et toimetuse kommentaaris on teda nimetatud valetajaks, kuigi elektriauto kadumise kohta kriminaalmenetlus alles käib.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artiklis on toetutud mitme endise vanglatöötaja kinnitustele. Postimees lisas, et kinnipeetav Peeter Paalbergil puudus motiiv Arvi Laide kohta laimavaid väiteid esitada. Postimees soovis artikli juurde saada ka Arvi Laide kommentaari, kuid Arvi Laide ei vastanud sel päeval telefonikõnedele. Seetõttu piirdus toimetus justiitsministeeriumi kommentaariga. Arvi Laide Postimehe kinnitusel vastulauset ei taotlenud.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees on artikliga rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib kriitilise materjali korral info tõesust ja allikate usaldusväärust. Pressinõukogu leiab, et anonüümsete allikate rohkus ja kinnipeetav põhiallikana ei saa olla usaldusväärsed ning toimetus oleks pidanud nende väiteid põhjalikult kontrollima. Lisaks lükkab allikate väited ümber artikli kõrval olev justiitsministeeriumi kommentaar, millest oleks olnud soovitatav võtta lõike ka põhiartiklisse. Ministeerium viitab oma kommentaaris sisekontrollile, mille tulemusel selgus, et Arvi Laide tasus esemete eest.

Postimees rikkus eetikakoodeksi punkti 4.1., mille järgi peavad uudised ja oletused olema selgelt eristatud ning uudismaterjal peab põhinema tõestataval faktilisel infol. Pressinõukogu arvates on artiklis segamini faktid ja hinnangud.

Samuti rikkus Postimees eetikakoodeksi punkti 4.2., mis kohustab konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Postimees on rikkunud ka koodeksi punkti 5.1., mis kohustab tõsiste süüdistuste korral andma süüdistatavale sõna samas numbris. Pressinõukogu hinnangul pidanuks artikkel sisaldama Arvi Laide vastuväiteid, sest tema suhtes on selles loos esitatud tõsiseid süüdistusi. Justiitsministeeriumi kommentaar pole Pressinõukogu hinnangul piisav. Toimetus ei oleks pidanud artikli avaldamisega kiirustama ning oleks pidanud tegema rohkem pingutusi, et saada Arvi Laidelt kommentaar.

Toimetuse kommentaari „Valel on lühikesed jalad“ osas otsustas Pressinõukogu, et sellega on rikutud eetikakoodeksi punkti 4.4., mis ei luba inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu hinnangul ei ole põhjendatud Arvi Laide nimetamine valeinfo andjaks, sest uurimine elektriauto kadumise kohta alles käib.

Pressinõukogu peab kohatuks, et Postimees on andnud oma kommentaaris hinnangu selle kohta, et Arvi Laidel oli julgust Pressinõukogu poole pöörduda.

Pressinõukogu