Kaebus nr 225
Pressinõukogu otsus 06.05.2009 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas lähisuhtevägivallaga tegelevate organisatsioonide kaebust Postimehes 14. novembril 2008 ilmunud artiklite „Arsti viis mõrvani kannatuse katkemine“ ja „Kadi kasutas teda jõhkralt ära!“ peale ning otsustas, et Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Mõlemas artiklis on erinevad osapooled kommenteerinud Tartus 2008. aasta novembri alguses asetleidnud tragöödiat, kus eakas arst lasi maha oma korteris elanud noore naise.

Kaebajad leiavad, et Postimees on artiklites kirjutanud mõrvast moel, mis on rikkunud avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet. Kaebajate hinnangul on artiklites mõrvaohvrit süüdistatud selles, et ta ise põhjustas enda vastu korda saadetud kuriteo. Samuti leiavad kaebajad, et Postimees käsitles naistevastast vägivalda väga stereotüüpselt ja lugejatele püütakse tekitada arusaam, et teo eest vastutab ohver, mitte kurjategija. Kaebajate hinnangul pole Postimees toetunud kontrollitud infole ning spekuleerib teo põhjuste üle. Samuti ei pea kaebajad õigeks ohvri täisnime, piltide ja eraeluliste faktide avalikustamist.

Postimees vastas Pressinõukogule, et leht vahendas allikatelt saadud infot, kontrollis seda ega mõelnud fakte välja. Postimehe hinnangul oli tegu võika ja kõneainet pakkunud kuriteoga, mille põhjuste toomine lugejateni on ajakirjanduse ülesanne. Postimees lisas, et avaldas järgmise päeva lehes ohvri tädi seisukohad, mis näitasid, et tegu polnud must-valge juhtumiga.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on Postimees allikatele toetudes loonud kuriteost ühekülgse pildi.

Postimees rikkus ka eetikakoodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul oli tegu uudislooga, mis ei oleks tohtinud sisaldada ajakirjaniku oletusi.

Samuti rikkus Postimees eetikakoodeksi punkti 4.8., mille järgi ohvreid üldjuhul avalikkuse jaoks ei identifitseerita. Pressinõukogu hinnangul ei olnud põhjendatud nimede, fotode ja eraeluliste detailide avaldamine.

Postimees rikkus eetikakoodeksi punti 4.11., mille järgi ei või pealkirjad ja juhtlaused auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul oli artikli „Arsti viis mõrvani kannatuse katkemine“ pealkiri ja juhtlause lugejaid eksitav, sest seal väidetav pole artiklis faktidega tõestatud.

Pressinõukogu