Kaebus nr 253
Pressinõukogu otsus 17.09.2009 | TAUNIV.
Meie Maa rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Urmas Johansoni kaebust ajalehes Meie Maa 19. juunil 2009 ilmunud artikli „Nii kuidas tahetakse“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikli puhul on tegu arvamusküljel avaldatud lugejakirjaga, milles autor kirjeldab Kuressaare linnaliinibussis asetleidnud konflikti bussijuht Urmas Johansoni ja reisija vahel. Artikli autor esitab oma kirjas bussijuhi kohta tõsiseid süüdistusi. Urmas Johansoni vastulause ilmus lehes 20. juunil.

Urmas Johanson kaebas Pressinõukogule, et lugejakiri sisaldab tema kohta valet ja laimu. Samuti ei ole kaebaja rahul, et teda süüdistanud materjali autori ja tema seisukohad ei ilmunud ühes lehenumbris.

Meie Maa vastas Pressinõukogule, et 19. juuni arvamus oli kirjutatud sotsiaalses mõttes delikaatsel teemal ning toimetaja pidas selle avaldamist põhjendatuks. Leht märkis, et Urmas Johansoni vastulause ilmus mõistliku aja jooksul ehk järgmisel päeval. Toimetuse kinnitusel ei ole artiklis ega ka vastulauses väidetu kohta viidud ühegi instantsi poolt läbi uurimist ja seega jääb mõlemas väljaöeldu vastastikuste etteheidete tasemele. Meie Maa lisas, et teise osapoole kommentaari lugejakirjade puhul samasse lehenumbrisse reeglina ei lisata.

Pressinõukogu otsustas, et Meie Maa rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis ütleb, et toimetus kontrollib kriitilise materjali korral info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Samas punktis on kirjas, et ka juhul kui avaldatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja, kontrollib toimetus oluliste faktide tõesust. Pressinõukogu arvates on antud lugejakirjas avaldatud tõsiseid süüdistusi kaebaja kohta. Pressinõukogu hinnangul peab toimetus kontrollima lugejakirjades esitatud tugevalt kriitilisi väiteid enne avaldamist. Pressinõukogu ei pea põhjendatuks tõsiseid süüdistusi sisaldava lugejakirja avaldamist ilma kontrollimata ja teise poole seisukohata Antud juhul oleks üks võimalus olnud konflikti osapooltele tuginedes uudisloo tegemine

Pressinõukogu taunib ka antud lugejakirja ebatsensuurset sõnakasutust, sest toimetus saab ja peab lugejakirjade stiili kohendama juhul, kui autor kasutab ebakorrektseid väljendeid.

Pressinõukogu