Kaebus nr 295
Pressinõukogu otsus 22.04.2010 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Justiitsministeeriumi kaebust Äripäevas 4. märtsil 2010 ilmunud artikli „Kohustuslik e-aruandlus ettevõtjate turmtule all“ ja sama päeva lehe esikülje „Sundkorras e-riigistamine“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib 1. jaanuarist ettevõtjatele kohustuslikuks muutunud e-aruandluse süsteemist, mida ettevõtjad ja raamatupidajad kritiseerivad. Artiklis saavad sõna vannutatud audiitor, Justiitsministeeriumi asekantsler, Eesti Raamatupidajate Kogu juht ja raamatupidamisteenuseid pakkuva firma omanik. Lisaks on võetud kommentaar ka Tallinna Tehnikaülikooli avaliku õiguse professorilt.

Justiitsministeerium kaebas Pressinõukogule, et artikli alapealkirjad ja juhtlause on eksitavad ja sisaldavad valefakte. Samuti on kaebaja hinnangul eksitav lehe esikülje tekst. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis ei kasutatud ära ministeeriumi poolt antud põhjalikke vastuseid.

Äripäev vastas, et artiklis said sõna kõik osapooled, lisaks avaldas leht oma veebiküljel 18. märtsil Justiitsministeeriumi asekantsleri samateemalise kommentaari. Lehe kinnitusel on kõik faktid kontrollitud, vahepealkirjad on tuletatud allikate tsitaatidest.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul tuginevad nii esikülje kui ka artikli pealkiri artiklis kajastatud allikate tsitaatidele ja faktidele. Probleemne on küll vahepealkiri „Raamatupidajad töötavad ilma juhendita“, minnes vastuollu artiklis viidatud tõigaga, et juhend on siiski olemas, kuid raamatupidajad ei ole sellega rahul. Samas on artiklis kahes kohas kirjas, et juhend kui abimaterjal on olemas.

Pressinõukogu hinnangul on kõigi osapoolte kommentaarid artiklis mahu osas tasakaalus.

Pressinõukogu