Kaebus nr 301
Pressinõukogu otsus 09.06.2010 | TAUNIV.
Pärnu Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Anne Seimari ja Inda Orissaare kaebust Pärnu Postimehes ja lehe online´is 19. märtsil 2010 ilmunud artikli „Audru vald investeerib tänavu joogiveesse“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu Audru valla eelarve kinnitamisest. Artiklis on kirjas, et Anne Seimari ja Inda Orissaare ettepanekutest oli Audru volikogu nõus vaid esindustasude vähendamist puudutava ettepanekuga, kuid Anne Seimari ettepanekut vallavanema palga alandamise kohta ei toetatud.

Anne Seimar ja Inda Orissaar kaebasid Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeinfot, sest Audru volikogu ei võtnud arvesse ühtegi nende ettepanekut. Kaebajad juhtisid veale pärast artikli ilmumist ka ajakirjaniku tähelepanu. Lisaks on volikogu istungi protokoll Audru valla kodulehel olemas ja sealt oleks saanud fakte kontrollida, seisab kaebuses.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et kaebajad ei pöördunud väidetava vea avastamisel toimetuse ega autori poole ning edastasid ajakirjanikule vaid valikuliselt väga nappi infot. Leht lisas, et artikli faktid pärinevad Audru volikogu esimehelt ning toimetusel polnud alust tema sõnades kahelda. Nimetatud faktide andmist lehele kinnitas ka volikogu esimees.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et toimetus kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artiklis faktiviga, mida oleks saanud vältida teist osapoolt ehk kaebajaid ära kuulates.

Samuti on leht rikkunud koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul tuleks sellise olulise teema puhul, nagu seda on valla eelarve vastuvõtmine, küsitleda mitut allikat. Pressinõukogu hinnangul oleks opositsioonile sõna andes olnud artiklis olemas ka poliitiline tasakaal ning oleks suudetud hoiduda faktilisest ebatäpsusest.

Pressinõukogu