Kaebus nr 313
Pressinõukogu otsus 18.11.2010 | TAUNIV.
Pärnu Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Vahur Mäe kaebust Pärnu Postimehes 22. septembril 2010 ilmunud artikli „Linnavolinikud Jaanson ja Mäe rikkusid seadust“ peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel väidab, et linnavolinikest Pärnu Sõudeklubi juhatuse liikmed Tatjana Jaanson ja Vahur Mäe rikkusid sõudeklubile vara andmise poolt hääletades korruptsioonivastast seadust.

Vahur Mäe kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkirjaga on temast tehtud enne vastavate instantside poolt langetatud otsust seaduserikkuja ja sellega on kahjustatud tema mainet. Kaebaja ei ole ka rahul, et ajakirjanik ei näidanud talle enne lehe trükkiminekut tema kommentaaridega lõiku artiklist.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik lähtus artiklit kirjutades eelkõige ilmsest eetilisest konfliktist, et Mäe ja Jaanson kui huvitatud isikud ei taandanud end hääletusprotsessist. Kuna politsei jättis Jaansoni ja Mäe suhtes väärteomenetluse algatamata, avaldas leht 13. oktoobril vabanduse selle kohta, et leht nimetas Jaansoni ja Mäe käitumist eksitavalt seaduserikkumiseks.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda seaduserikkujana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu hinnangul räägib artikli pealkiri otsesest seaduserikkumisest, mitte ainult lehe poolt viidatud linnavolinike eetilisest huvide konfliktist. Pressinõukogu tunnustab samas lehe käitumist oma eksimust tunnistava vabanduse avaldamisel.

Pressinõukogu on seisukohal, et ajakirjanik ei ole kohustatud allikale artiklit enne ilmumist näitama, välja arvatud juhul, kui pooled on vastava kokkuleppe sõlminud.

Pressinõukogu