Kaebus nr 435
Pressinõukogu otsus 24.01.2013 | TAUNIV.
Ajakiri Puutepunktid rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tartu Väikelastekodu „Käopesa“ direktori Tiiu Reeki kaebust ajakirjas Puutepunktid 2012. aasta novembris ilmunud artikli „Kas kõik lapsed suudavad õppida“ peale ja otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu sellest, et puuetega lastega koolide direktorid avastasid, et uue riikliku õppekava järgi on hooldusõppe lastel nädalatundide maht teistest väiksem. Uut õppekava kommenteerib Tartu Maarja kooli direktor Jaanus Rooba. Kuna seitsme puuetega laste kooli direktorid saatsid õiguskantslerile uue õppekava kohta järelpärimise, siis on artiklis räägitud ka õiguskantsleri varasemast visiidist Tartu Käopesa lastekodusse.

Tartu Väikelastekodu „Käopesa“ direktor Tiiu Reek kaebas Pressinõukogule, et artiklis esitatud faktid ja arvamused on moonutatud ja valed ning riivavad asenduskodus viibivaid lapsi ja kasvatusala töötajate huve. Kaebaja märkis, et väikelastekodu lapsed käivad õues või viiakse iga päev õue jalutama või on nad rõdul värsket õhku hingamas. Samuti väidab kaebaja, et kõik kooliealised lapsed õpivad. Kaebaja ei ole rahul ka sellega, mis on kirjutatud artiklis raske kehapuudega poisi kohta ning et poisi seisundi kirjeldamiseks ei küsitud luba asutuselt ega ka lapse esindajalt. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud, kuigi artiklis on esitatud süüdistusi. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on segamini faktid ja arvamused.

Ajakiri Puutepunktid vastas, et artikkel ja Jaanus Rooba tsitaat põhinevad õiguskantsleri büroo auditil. Ajakirja kinnitusel on faktid ja hinnangud eristatud ning teisele poolele sõna andmine oli järgmises ajakirjanumbris kokkulepitud ja teine pool oli oma sõnavõtmise lubanud, kuid millegipärast seda ei teinud. Ajakirja väitel puudus algses artiklis otsene vajadus kaasata Käopesa meeskonda vastaspoolena, kuna esitatu oli vaid külgnev näide, mille sisu põhines loo põhilise tsiteeritud eksperdist allika viidetel ja õiguskantsleri auditis kirjas oleval. Ajakiri kinnitab, et artiklis ei kirjeldatud konkreetse isiku täpset terviseseisundit, ei avaldatud isiku nime ega muid isikuandmeid. Ajakirja kinnitusel on tegemist anonüümse näitega.

Pressinõukogu otsustas, et ajakiri Puutepunktid eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2. vastu, mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuigi kaebaja kohta öeldu põhineb õiguskantsleri büroo auditil, oleks pidanud Käopesa lastekodule andma võimaluse esitatud süüdistusi kommenteerida.

Raske kehapuudega poisi seisundi kirjeldamist ei pea Pressinõukogu taunitavaks, sest artiklis isiku nime ei nimetatud ning tema seisundist anti väga üldine pilt, mida tegi tema õpetamisega kokkupuutuv ekspert.

Pressinõukogu