Kaebus nr 446
Pressinõukogu otsus 11.04.2013 | TAUNIV.
Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Vaike Marksoni kaebust Kanal 2 saates Reporter 14. veebruaril 2013 eetris olnud saatelõigu peale ning otsustas, et telekanal rikkus head ajakirjandustava.

Reporteris 14. veebruaril eetris olnud saatelõik räägib ühe Valgamaa küla kortermaja elanike konfliktist. Saatelõigus antakse ühele naabritest – Terje Sootsile – sõna, kuid Vaike Marksonile, kelle kohta Terje Soots süüdistusi esitab, sõna ei anta.

Vaike Markson kaebas Pressinõukogule, et saatelõik sisaldas tema kohta halvustavaid väljendeid. Samuti näidati saatelõigus tema fotot, mis oli tehtud pereüritusel ja mille kasutamiseks puudus telekanalil luba. Kaebaja ei ole rahul, et Kanal 2 ei kontrollinud Terje Sootsi poolt antud infot ning seetõttu võimaldas kanal ebaõige ja eksitava info avaldamise saates. Kaebaja ei pea kohaseks ajakirjaniku luuramist tema ukse ja akna taga ning korterist kostvate häälte kommenteerimist. Vaike Markson lisas, et Kanal 2 ei ole tänaseni pakkunud talle võimalust Terje Sootsi väiteid kommenteerida.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et nende reporter tegi pingutusi saamaks infot Vaike Marksonilt ning kaebaja oli sellest ka teadlik. Ajakirjanik püüdis Vaike Marksoniga saada kontakti kohapeal, telefoni ja e-posti teel. Kanal 2 lisas, et ajakirjanik intervjueeris ka sama trepikoja teisi elanikke, kuid seda materjali saatelõigus ei kasutatud. Kanal 2 lisas, et tegemist oli sõbrapäeva saatega ja loo eesmärk oli lahendada arusaamatus väikese kortermaja elanike vahel. Kanal 2 väitel andis foto ajakirjanikule Terje Soots, kellele see kuulus ning kuna saatelõik oli otse seotud Vaike Marksoniga, pidas toimetus vajalikuks seda fotot kasutada.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuigi kaebusest tuleb välja, et Vaike Markson ei soovinud Reporterile kommentaari anda, siis antud teema ei olnud avalikkuse seisukohast nii oluline, et see ilma teise osapoole kommentaarideta eetrisse lasta. Näiteks oleks võinud olla loos politsei ja kortermaja teiste elanike kommentaarid.

Samuti rikkus Kanal 2 ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.9., mis näeb ette, et inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. Pressinõukogu peab küll kaebaja foto hankimise viisi legaalseks, kuid selle näitamisega eksiti hea ajakirjandustava vastu, sest tegemist oli eraelulise pildiga. Pressinõukogu leiab, et antud juhul oli avalikkuse huvist tähtsam inimese õigus privaatsusele.

Pressinõukogu