Kaebus nr 591
Pressinõukogu otsus 22.10.2015 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Boris Kirti kaebust Eesti Ekspressis 9. septembril 2015 ilmunud artikli „Valuraha küsimine pole väljapressimine“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kohtuvaidlusest, mis käsitles Lääne-Tallinna Keskhaigla endise peadirektori Boris Kirti väidet, et temalt pressiti häbistamisega ähvardades välja 20 000 eurot.

Boris Kirt kaebas Pressinõukogule, et artiklis on tema kohta kasutatud räigeid väljendeid koos halvustava alatooniga: vanatoi, luuser, vanamees, sugumürsk. Kaebaja hinnangul õhutavad need väljendid tema suhtes viha ja vaenu. Kaebaja leiab, et artiklis on esitatud meelevaldseid ja eksitavaid faktivigu („sai kinga“) ja ajakirjaniku väljamõeldisi (Kirt kutsuti linnavalitsusse), kuigi kutset linnavalitsusse ei olnud. Kaebaja leiab, et viidates „vägistamisafäärile“ on ajakirjanik eiranud ka tema süütuse presumptsiooni.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et loo autor kajastas Eesti õigusruumis pretsedenti loonud ja avalikku tähelepanu väärivat kohtuotsust. Ajakirjanik vältis teadlikult kaebaja nimetamist kurjategijaks ega väitnud, et kuritegu on toime pandud, selle asemel kasutas ta väljendit „vägistamisafäär“. Artiklis on ka selgelt öeldud, et kaebajat ei ole vägistamises süüdi tunnistatud. Sõnade „vanamees“ ja „vanatoi“ kasutamine ei ole lehe hinnangul teotava varjundiga, sest kaebaja on 73 aastat vana, kaks korda vanem kui artiklis käsitletud naine. Sõna „luuser“ tähendab võõrsõnade leksikoni kohaselt kõnekeeles kaotaja, mis oli autori hinnangul kohane, arvestades juhtunu negatiivseid tagajärgi kaebajale. Silmas pidades prokuratuuri töötaja kinnitust, et aset leidis seksuaalse sisuga konflikt, ei saa ka toimetuse arvates väita, et sõna „sugumürsk“ kasutamine oleks antud juhul teotav. Leht märkis, et kohus tuvastas, et terviseprobleeme kaebajal augustis 2011 ei olnud ja seega tema väide avalikkusele, et ta astub kohalt tagasi  tervislikel põhjustel, oli vale. Väited linnavalitsusse kutsumise kohta põhinevad eeldusel, et kohtumine abilinnapea Merike Martinsoniga toimus linnaametniku initsiatiivil.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest. Pressinõukogu leiab, et üldine eetika ei tohiks ajakirjanike tööst kaduda ja solvavaid väljendeid ei tohiks kasutada. Pressinõukogu hinnangul oli kõigil kaebaja poolt nimetatud sõnadel antud artikli kontekstis halvustav tähendus.

Pressinõukogu