Kaebus nr 699
Pressinõukogu otsus 26.01.2017 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jozsef Weinrauchi kaebust Postimehes 23. novembril 2016 ilmunud artikli „Minu vald, minu elanikud, minu raha, minu kool!“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel maalib portree Jõgevamaa Pala vallavanemast Jozsef Weinrauchist ja sisaldab ka intervjuud vallavanemaga.

Jozsef Weinrauch kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik soovis temaga intervjuud, kuid ta keeldus. Kui ajakirjanik uuesti helistas, siis jätkas ta ajakirjanikuga rääkimist. Kaebaja lisas, et ajakirjanik ei öelnud, et piisab intervjuust telefoni teel, samuti ei maininud ajakirjanik, et ta lindistab vestlust ja kavatseb selle avaldada. Kaebaja ei ole rahul, et ta ei saanud artikliga enne avaldamist tutvuda ega seda kommenteerida. Jozsef Weinrauch leiab, et artikli toon on halvustav. Kaebaja ei pea asjakohaseks ka rahvuse rõhutamist. Kaebaja lisas, et artikkel sisaldab mitmeid vildakaid ja solvavaid väiteid (Pala kool on kui prillikivi, aga seal õpib vähe lapsi ja sinna võetakse vastu neid, keda teised koolid ei soovi; vald ei panusta huvikooli õpilaste õppesse). Kaebaja märgib, et ajal, kui ta oli volikogu esimees, ei osalenud ta vallavalitsuse igapäevases töös ja seega ei ole tollase vallavalitsuse ja vallavanema tegevuse temale omistamine asjakohane.

Postimees vastas Pressinõukogule, et Jozsef Weinrauch on avaliku elu tegelane, kellel on paljukordne meediaga suhtlemise kogemus. Kuna vallavanem keeldus silmast-silma intervjuust, asus ajakirjanik teda telefonitsi küsitlema ja kaebaja vastas pikalt küsimustele. Leht lisas, et ajakirjanik ei varjanud vestluse eesmärki ja kaebaja ei andnud mõista, et tegemist on mitteametliku off-record vestlusega. Postimees märkis, et ajakirjanik ei lubanud kaebajale, et annab teksti tutvumiseks. Leht lisas, et loost ei tule välja halvustavat suhtumist ungarlastesse ja vallavanema rahvus märgiti ära seepärast, et lugejaid võib huvitada, miks on ühel omavalitsusjuhil selline nimi. Lehe väitel on näiteks Pala kooli puudutav väide vallakodaniku seisukoht. Postimees lisas artikli juurde graafiku, et näidata, mil määral on Pala vallavolikogu ja vallavalitsuse töötajad omavahel läbi erinevate töösuhete seotud. Postimees märkis, et artiklis on tehtud ka selge vahe kaebaja kui volikogu esimehe aegsete ja tema kui vallavanema aegsete hangete vahel.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artikkel ühepoolne (sisaldab kaebaja kohta negatiivseid hinnanguid), kaebajat halvustav ja sellest kumab läbi ajakirjaniku hoiak kaebaja suhtes.

Pressinõukogu peab halvustavaks ka sõna „toiduahel“ kasutamist pealkirjas, millega antakse hinnang ka vallavanema lähedastele ja valla asutuste töötajatele.

Pressinõukogu