Pressinõukogu tegi Ekspressi artikli kohta tauniva otsuse

Tallinn, 3. juuli 2024. Pressinõukogu arutas Luukas Kristjan Ilvese kaebust Eesti Ekspressis 9. veebruaril ilmunud artikli „Riigi IT-juht Luukas Ilves löödi ametist minema: projektid ei edenenud, ta ainult esines ja filosofeeris!“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Luukas Kristjan Ilves kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldas tema karakterit, töösooritust ning pädevust tugevalt ründavaid väiteid, kahjustas oluliselt tema mainet ja põhjustas vaimseid kannatusi. Kaebaja lisas, et ei nõustu artikli sisuga ning eitab artiklis toodud väidete tõesust ning asjakohasust. Kaebaja hinnangul viitab artikkel konfliktile, kuid sõna talle ei antud. Kaebaja lisas, et artikli ilmumise päeval tegi ajakirjanik talle kaks vastamata kõnet kell 12:30 ja saatis ühe sõnumi kell 12:31, artikkel postitati veebi 20 minutit hiljem kell 12:51 ning see kõik mahtus ajaliselt ühe nõupidamise sisse, mil ta telefon oli hääletu.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikli autor kirjutas enne vaidlusaluse artikli avaldamist lugu personaalse riigi projektist, millega kaebaja oli seotud ja vestles paljude projektiga seotud isikutega. Personaalse riigi artiklis oli plaanis jätta kaebajale üks lõik, kuid enne ilmumist tuli uudis, et Luukas Kristjan Ilves lahkub ametist. Kaebajale uue töökoha leidmine ministeeriumis näitab, et tema teadmisi ja oskusi hinnati ning seega ei ole artikkel konflikti sisaldav, mis nõuaks vastulauset, selgitas toimetus. Kuna tegemist oli uudislooga, siis oli selle ilmumine ajakriitiline.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis ütleb, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist konflikti sisaldava looga ning seetõttu oleks pidanud Luukas Kristjan Ilvesele sõna andma. Pressinõukogu hinnangul oli  kontaktivõtt kahe kõne ja sõnumiga näiline ning ei saa eeldada, et allikal on võimalik  paari minuti jooksul vastata ja kommenteerida. Samuti ei olnud loo avaldamisega sellisel kujul kiiret ning ajakirjanik oleks pidanud tegema veel pingutusi, et saada kaebaja kommentaari.

Eesti Ekspress rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ja uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol ning punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul sisaldab pealkiri oletust „löödi minema“ ja juhtlõik väidet, et ta ei saanud oma tööga hakkama, kuid viiteid konkreetsetele allikatele ja selgetele puudustele töös ei ole ning seetõttu ei ole aru saada, kas pealkirjas ja juhtlõigus on oletused või faktid.

Eesti Ekspress avaldas Pressinõukogu otsuse 3. juulil.

Pressinõukogu