Pressinõukogu tegi Ekspressi kohta tauniva otsuse

Tallinn, 15. november 2022. Pressinõukogu arutas Magnetic MRO kaebust Eesti Ekspressis 28. septembril 2022 ilmunud artikli „Eesti asub ÜRO andmebaasis Venemaale relvi müünute tipus“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Magnetic MRO kaebas Pressinõukogule, et artikkel loob valearusaama sellest, et Magnetic MRO on seotud sõjalise kauba ekspordiga. Kaebaja leiab, et selline suvaline hinnang on nende jaoks täiesti vastuvõetamatu ja mainet kahjustav. Kaebaja märgib, et Magnetic MRO mainimine sellises artiklis ja kontekstis on alusetu. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis ei antud sõna kõigile osapooltele.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et leht parandas vea koheselt kui oli kaebuse kätte saanud ja vabandas tekkinud vea pärast.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Ka juhul kui avaldatava/edastatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja, kontrollib toimetus oluliste faktide tõesust. Pressinõukogu hinnangul tulnuks ametnike väidet Magnetic MRO võimaliku Venemaale relvade müümise seotuse kohta kontrollida, sest rahvusvahelisel turul tegutseva ettevõtte jaoks on see praeguses sõjasituatsioonis tõsine süüdistus.

Samuti rikkus Eesti Ekspress koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari samas numbris või saates. Pressinõukogu hinnangul tulnuks tõsise süüdistuse saanud Magnetic MRO-le sõna anda ning see oleks ära hoidnud ka vea avaldamise.

Pressinõukogu tunnustab Eesti Ekspressi, et toimetus püüdis kaebajaga kokkulepet saavutada ning avaldas esimesel võimalusel paranduse ja vabanduse. Siiski, ebaõigete väidete ja süüdistuste avaldamist tuleks siiski vältida ja ennetada kontrollimata materjali avaldamist.

Eesti Ekspress avaldas Pressinõukogu otsuse 11. novembril.

Pressinõukogu