Ajalehtede Liit ütleb ei laimuseaduste karmistamisele

Tallinn, 25. aprill 2000. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) leiab, et kõrgete riigiametnike laimamise eest kavandatavad uued rangemad karistused on ohuks sõnavabaduse rakendamisele Eestis.

EALL teeb Riigikogule ettepaneku mitte sätestada kõrgete riigiametnike laimamise eest rangemaid karistusi, võrreldes tavakodanikega. Samuti teeb EALL ettepaneku lõpetada laimuasjade käsitlemise kriminaalkorras. Vastavasisulised ettepanekud edastas EALL eelmisel kuul Riigikogu õiguskomisjonile. Uued rangemad karistused on ette nähtud praegu Riigikogus menetluses olevas karistusseadustiku eelnõus.

Rangemad karistused riigiametnike laimamise eest ning laimuasjade käsitlemine kriminaalkorras on mõlemad takistuseks sõnavabadusele ning eiravad Euroopa demokraatlikke põhimõtteid.

Karmimad karistused kõrgete ametnike laimamise eest on vastuolus Euroopa inimõiguste kohtu praktikaga. Strasbourg’i kohus on sedastanud, et poliitikute puhul on sallitava kriitika piirid laiemad kui tavakodaniku puhul, sest poliitik seab end avalikkuse tähelepanu alla ning peab seetõttu ka kriitika suhtes sallivam olema.

EALLi algatusel vastu võetud Eesti ajakirjanduseetika koodeksis on rõhutatud, et avaliku elu tegelased peavad taluma enam kriitikat kui eraisikud ning ei vaja seetõttu erilist kaitset, nagu seaduseelnõu järgi praegu planeeritakse.

Samadel põhjustel vajab muutmist ka kriminaalkoodeksi paragrahv, mis sätestab karistusi valimistel kandideerijate laimamise vői solvamise eest.

Ülemaailmse Ajalehtede Liit (World Association of Newspapers, WAN) võttis 1997. a. vastu resolutsiooni, mis mõistab hukka kõrgete riigiametnike solvamist ja laimu puudutavate seaduste olemasolu. WANi liikmena toetab EALL resolutsioonis toodud seisukohti ning soovitab tungivalt neid Eesti seadusandlikus tegevuses arvestada.

Sõnavabadusega seotud asjade käsitlemine kriminaalkorras on anakronistilik lähenemine ja vajab muutmist. Solvamise ning au ja väärikuse küsimuste lahendamine kriminaalkorras leidis EALLi poolt korduvat taunimist nn rongaema kaasuse puhul. See kriitika pädeb tänagi. Demokraatlikes riikides levib üha enam seisukoht, et solvamise ja laimu asju käsitletakse tsiviilasjana.

3. mail tähistatava ülemaailmse pressivabaduse päeva eel kutsub EALL Riigikogu üles tegema seaduseelnõudes ja juba vastuvõetud seadustes parandused, mis tagaksid seadusandliku raamistiku sõnavabaduse teostamiseks.

EALL