Avaliku teabe seaduse eelnõu saadeti Riigikokku

Tallinn, 30. mai 2000. Kauaoodatud avaliku teabe seaduse eelnõu sai täna valitsuse heakskiidu ning saadeti Riigikokku.

Eelnõu sätestab avalikule teabele juurdepääsu tingimused, korra ja viisid, juurdepääsust keeldumise ja juurdepääsu piiramise alused, samuti järelevalve juurdepääsu võimaldamise üle. Seadus sätestab ka riikliku järelevalve teostamise korra teabele juurdepääsu korraldamise üle.

Seaduseelnõu järgi avalikustatakse nende isikute palgad, kes saavad tasu riigi käest. Sellega seoses muudetakse palgaseadust, mis praegu keelab palganumbreid avalikustamast.

“Sellega seaduse vastuvõtmisel muutub teave kiiresti avalikuks ja kättesaadavaks kõigile, kes seda soovivad,” ütles Loodus ETA teatel. “Selle eelnõu järgi on võimalik kõike teha ainult siis, kui me oleme võimelised kasutama oma infotehnoloogilisi programme.”

Seadust ei kohaldata eelnõu järgi näiteks riigisaladuseks oleva teabe suhtes ning avalduste vastamise seadusega sätestatud korras avaldustele ja märgukirjadele vastamisele, kui vastamine eeldab jäädvustatud teabe analüüsimist, sünteesimist vői täiendava teabe kogumist ja dokumenteerimist.

Seadus ei kuuluta avalikuks ka seda, mis on seotud kriminaalasjade menetlemisega ning mille kohta informatsiooni jaotamist on juba teiste seadustega piiratud.

Avalik teave on eelnõu kohaselt mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites.

Teabele juurdepääsu võimaldamisel peab olema tagatud isiku eraelu puutumatus. Üldjuhul saab avalikku teavet tasuta.

Ajalehtede Liit on mitme aasta vältel taotlenud avaliku teabe seadse vastuvõtmist, kuid asi edenes väga visalt. Vahetunud on mitu siseministrit. Eelnõu valmimises on suur roll Ajalehtede Liidu survel riigiasutustele. Eelnõu ettevalmistanud nn suures töörühmas, mida juhtis Rein Lang, osales ka Ajalehtede Liidu esindaja (EALLi tegevdirektor Tarmu Tammerk). Nüüd tuleb jälgida, et eelnõust Riigikogu menetluses hea ja avalikustamist soodustav seadus saaks.

EALL