Kuidas saada ajalehele seerianumber ja kaubavöötkood

Tallinn, 20. märts 2003. Ajalehele saab taotleda seerianumbrit (ISSN) Eesti ISSNi keskusest. ISSN numbri saab tasuta. Kirjastajad, kellel on olemas ISSN number, saavad oma väljaandele kaubavöötkoodi taotlemisel allahindlust.

**Eesti ISSNi keskuse kodulehekülg ja elektrooniline taotlusvorm:
Eesti ISSN keskus
Eesti Rahvusraamatukogu
Tõnismägi 2, Tallinn 15189
Tel. 0 630 7367
Faks 0 631 1200
E-post: issn@nlib.ee

**Tasulise kaubavöötkoodi taotlemine:
EAN – EESTI:
Tulika 19 Tallinn 10631
Tel.: (2) 650 5063, Faks: (2) 650 5093
E-post: info@ean.ee
Tegevdirektor Raivo Rits, Nõunik Hille Harjak
Kodulehekülg: www.ean.ee

Mis on ISSN ja miks seda taotleda:
* ISSN tunnuse saamine Eestis
Alates 1995. aastast tegutseb Eesti Rahvusraamatukogus Eesti ISSN Keskus, mis ainsana Eestis annab jadaväljaannetele ISSNi. Teenus on tasuta. ISSNi saab taotleda ka elektrooniliselt.

Eesti ISSN keskus
Eesti Rahvusraamatukogu
Tõnismägi 2, Tallinn 15189
Tel. 630 7367

ISSN PERIOODIKALE
* Mis on ISSN?
ISSN – International Standard Serial Number – on rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber, tema identifitseerimiskood. See on jadaväljaandele antav kordumatu kaheksakohaline tunnusnumber, mis on jaotatud kahte sidekriipsuga eraldatud neljanumbrilisse rühma ning millele eelneb tähtlühend ISSN (näit. ISSN 1406-6149). ISSNil ei ole sisulist tähendust omavaid elemente keele, riigi või kirjastaja identifitseerimiseks.

* Miks on ISSN kasulik ja vajalik?
– võimaldab väljaannet kiiresti ja täpselt identifitseerida;
– hõlbustab väljaande tellimist ja müüki kogu maailmas;
– lihtsustab arvepidamist;
– Eesti ISSN Keskus vahendab süsteemiga ühinenud jadaväljaannete andmed Pariisis asuvale Rahvusvahelisele ISSN Keskusele. Seal lisatakse kirjed ISSNi andmebaasi, mis on kättesaadav nii CD-ROMil kui ka võrguväljaandena ISSN Online koduleheküljel.

* ISSN tunnuse saavad:
Ajakirjad, ajalehed, aastaväljaanded (aruanded, aastaraamatud, teatmikud jms.), seeriaväljaanded ning ühingute uurimisaruanded, toimetised, kogumikud jms., sõltumata sellest, kas nad ilmuvad trükitud või elektroonilisel kujul.

* Mis vahe on ISSN ja ISBN tunnustel?
ISBN on raamatu identifitseerimistunnus, ISSN jadaväljaandele antav tunnus. Jätkväljaanded, raamatusarjad ja aastaraamatud saavad mõlemad tunnused. Iga jätkväljaande osa saab uue ISBNi, ISSN aga jääb samaks, kuni väljaande nime ei muudeta.
Vt. ka Eesti ISBN Agentuur

* ISSN tunnuse asukoht väljaandel
ISSN trükitakse jadaväljaande igale numbrile nähtavale kohale järgnevas eelistuses: esikaas, tiitelleht, tagakaas. Ajakirjal peaks ISSN asetsema esikaane paremas ülanurgas. Mittetrükitud jadaväljaannetel kantakse ISSN nii ümbrisele kui ka infokandjale.

* Missugustele võrguväljaannetele ISSN?
ISSN on nii trüki- kui võrguväljaannete identifitseerimistunnus. Kõik ISSNi saanud võrguväljaanded registreeritakse rahvusvahelises jadaväljaannete andmebaasis ISSN Online, kus on hüperlingid otse väljaandele. Eesti ISSN Keskus soovitab ISSNi võrguväljaannetele, mis on trükitud jadaväljaande paralleelversioon (kumbki väljaanne saab oma ISSNi), kusjuures võrguväljaande sisu peaks enam-vähem kattuma trükiväljaande omaga; ilmuvad ainult võrgus, kas traditsioonilise ajakirja või seeriaväljaande kujul (numbrite või osadena) või pidevalt uuendatavana, oma kindla pealkirja ja vastutusandmetega.

* ISSNi asukoht võrguväljaannetel
Võrguväljaandel pannakse ISSN nähtavale kohale väljaande kodu- või avalehele, soovitatavalt pealkirja lähedale. Kui väljaandel on nii trüki- kui ka võrguversioon, on soovitatav esitada mõlemad ISSNid:
ISSN 1406-0957 (Trükis)
ISSN 1406-0949 (Online)

* ISSN ja EAN kood
Rahvusvahelise Kaubavöötkoodi Assotsiatsiooni EAN International ning Rahvusvahelise ISBN Agentuuri ja Rahvusvahelise ISSN Keskuse vahel sõlmiti 1980. aastal leping, hõlbustamaks standardnumbrisüsteemidega ühinenud kirjastajatel kaubavöötkoodi saamist. Eestis peab seda registrit EAN-EESTI, kes on EAN Internationali täisliige. Eesti ISSN Keskuses registreeritud ISSN tunnusega väljaanded saavad EAN-EESTIst EAN-13 tasulise vöötkoodi.

EAN – EESTI asub aadressil:
Tulika 19 Tallinn 10631
Tel.: (2) 650 5063, Faks: (2) 650 5093
E-post: info@ean.ee
Tegevdirektor Raivo Rits, Nõunik Hille Harjak
Kodulehekülg:www.ean.ee

* ISSN tunnuse saamine Eestis
Alates 1995. aastast tegutseb Eesti Rahvusraamatukogus Eesti ISSN Keskus, mis ainsana Eestis annab jadaväljaannetele ISSNi. Teenus on tasuta. ISSNi saab taotleda ka elektrooniliselt.

Eesti ISSN keskus
Eesti Rahvusraamatukogu
Tõnismägi 2, Tallinn 15189
Tel. 630 7367
Faks 631 1200
E-post: issn@nlib.ee
Rahvusvahelise ISSN Keskuse kodulehekülg: www.issn.org.

Allikas: Eesti Rahvusraamatukogu

EALL