Kaebus nr 1003
Pressinõukogu otsus 21.01.2021 | TAUNIV.
Rahvusringhääling rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaebust Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) saates “Pealtnägija” 7. oktoobril 2020 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et saade rikkus head ajakirjandustava.

Saatelõik rääkis kahe lapsevanema vahelisest vaidlusest väikelapse hooldusõiguse üle.

Kaebaja hinnangul oli saatelõik üles ehitatud ema haigusele tuginedes ja seeläbi ema suhtes poolehoidu tekitades. Kaebaja leiab, et saatelõik sisaldab valeväiteid, lisaks on osa väiteid jäetud avaldamata. Kaebaja on seisukohal, et saatelõik sisaldab eksitavat ja moonutatud infot ja tekitab talle põhjendamata kannatusi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud ning et saates kajastati hooldusküsimusi ja eraelu puudutavaid detaile.

ERR vastas Pressinõukogule, et “Pealtnägija” toimetus valis loo keskmesse kohtumääruse täitmisega seotud probleemid ja seetõttu tehti valik, mida käsitleda. ERRi hinnangul oli lugu tasakaalus: mõlema poole selgitused olid loos olemas. ERR märkis, et ema nõustus kaamera ees esinema, kuid isa poolt oli juriidiline esindaja. ERR selgitas, et last ega isa ei identifitseeritud. ERR lisas, et kuigi ajakirjanduseetika reeglistik näeb ette, et lapse hooldusvaidlusi üldjuhul ei kajastata, on antud lugu erandiks, sest kajastab kohtumääruse täitmise probleemi.

Pressinõukogu otsustas, et “Pealtnägija” rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on saatelõigus loodud kaebajast moonutatud pilt, sest tema kohta esitatud negatiivselt mõjuvad väited (näiteks: pikaajalise mittetöötamise ja koju politsei kutsumise asjaolud) on jäetud kontrollimata. Samuti ei ole kaebaja ega tema esindaja saanud nende süüdistuste osas võimalust kommentaariks.

Pressinõukogu