Kaebus nr 1013
Pressinõukogu otsus 18.02.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri kaebust Postimehes 25. septembril ilmunud artikli “Enamik riigikogust vana moodi edasi raiumise vastu”, 30. oktoobril ilmunud artikli “Metsa etteraiumine jätab masinad ja mehed peagi tööta” ja 13. novembril ilmunud artikli “Keskkonnaagentuur esitab Euroopale ebarealistlikke metsaandmeid” peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad metsa majandamisest, elurikkusest ja metsastatistikast.

Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaagentuur kaebasid Pressinõukogule, et 25. septembril ilmunud artikkel “Enamik riigikogust vana moodi edasi raiumise vastu” sisaldab valeväiteid ja ajakirjaniku arvamusi, mis ei ole faktidega tõendatud. Keskkonnaministeerium esitas artiklile oma vastuväiteid sisaldava loo, kuid Postimees keeldus seda avaldamast. Kaebajad leiavad, et 30. oktoobril ilmunud artikli “Metsa etteraiumine jätab masinad ja mehed peagi tööta” juhtlõik moonutab asekantsleri tsitaati ja süüdistab teda selles, nagu oleks tema tegevuse tagajärjel raiutud metsa lubatust rohkem. Kaebajate hinnangul on ka loo pildiallkirjad moonutatud. Kaebajad ei ole rahul, et asekantsleri vastulause avaldati veebis tasulisena. 13. novembril ilmunud artikkel “Keskkonnaagentuur esitab Euroopale ebarealistlikke metsaandmeid” sisaldab kaebajate hinnangul tõsist süüdistust ja valet, kuid Keskkonnaagentuuri vastulauset Postimees ei avaldanud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et kaebajad on järjekindlalt eksitanud avalikkust andmeesitlustrikkide abiga, varjanud metsaandmeid, keeldunud vastamast küsimustele Eesti metsaraie jätkusuutlikkuse kohta ja takistanud Postimehe ajakirjanikul saamast tõest infot metsandusteemaliste artiklite kirjutamiseks. Leht vastas, et artiklite autor ei ole esitanud isiklikke seisukohti, analüüsid põhinevad avalikel andmetel ja ekspertide viidatud seostel. Postimees leiab, et 30. oktoobri artiklis ei moonutatud asekantsleri mõtet. 13. novembri artikli kohta selgitas Postimees, et vastulauset ei avaldatud, kuna see ei lükanud ümber artiklis esitatud väiteid ja infot.

Pressinõukogu langetas otsuse ainult nende artiklite kohta, mille suhtes oli kaebus esitatud õigeaegselt. Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud 25. septembri, 30. oktoobri ja 13. novembri artiklitega ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest need kajastavad erinevate osapoolte seisukohti ega sisalda tõsiseid süüdistusi.

Pressinõukogu juhib toimetuste tähelepanu asjaolule, et kui antakse vastulause avaldamise lubadus, siis tuleb vastulause ka avaldada. Kui artikkel on tasuline, siis võib vastulause olla ka maksumüüri taga. Kuid kui artikkel on tasuta, siis peab sellele esitatud vastulause olema ka lugejatele tasuta kättesaadav.

Pressinõukogu