Kaebus nr 1119
Pressinõukogu otsus 23.03.2023 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eesti Teadusagentuuri kaebust Eesti Ekspressis 13. veebruaril 2023 ilmunud artikli „JOKK ja raha omadele? Teadlased kahtlustavad teadusrahade jagamisel huvide konflikti ja korruptsiooni“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib teadlaste kahtlustest, et Teadusagentuuris on miljonite eurode teadusraha jagajad olnud aastaid huvide konfliktis.

Eesti Teadusagentuur kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab ebatäpset ja moonutatud infot ja faktivigu. Kaebaja ei ole rahul, et artikkel esitab Teadusagentuuri kohta kahtlustusi korruptsioonis, kuid seda süüdistust agentuur kommenteerida ei saanud. Teadusagentuur ei ole rahul, et artiklis tuuakse välja hindamisnõukogu liige nimeliselt ja esitatakse tema kohta tõsiseid süüdistusi, mis artikli kontekstis kahjustab tema head nime ja mainet. Kaebaja lisas, et võimalikku rikkumist tõendavaid fakte artiklis ei olnud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et huvide konflikti reguleerib korruptsioonivastane seadus ning ajakirjaniku küsimustest seoses grantide hindamiskorraga ja toetuste jagamisega oli artikli teemapüstitus ja kontekst arusaadav. Leht selgitas, et lisaks anonüümsetele allikatele on teiste hulgas kajastatud ka Ülo Niinemetsa ja Jaak Aaviksoo seisukohti. Lehe väitel on allikate avaldatut hinnatud, neid on küsitletud üksteisest sõltumatult ja allikate väited on olnud sarnased, mistõttu puudub kahtlus allikate usaldusvääruses. Leht märkis, et artiklis ei ole Teadusagentuuri korruptsioonis süüdistatud, vaid on avaldatud teadlaste hinnangud, kes kahtlustavad korruptsiooni ja huvide konflikti. Samas avaldati Teadusagentuuri seisukoht, et nad on kõikidel juhtudel täitnud huvide konflikti nõudeid ja ette nähtud protseduurireegleid. Leht kinnitas, et kaebaja sai sõna.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1, mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari samas numbris. Pressinõukogu hinnangul ei antud Teadusagentuurile kõikide süüdistuste puhul sõna.

Pressinõukogu hinnangul rikkus Eesti Ekspress „Veebis vigade parandamise hea tava leppe“ punkti 2, mis näeb ette, et kui selgub, et toimetus on teinud veebis ilmunud loos vea, siis tuleb teha loosse parandus ja lisada täiendava tekstiga (võimalusel pealkirja juurde, sellest väiksema fondiga) selgitus, millal ja mida on muudetud. Samuti rikkus leht hea tava leppe punkti 3, mis näeb ette, et loo sees tuleb kustutada osa, mis osutus valeks ja kirjutada kogu lõik uuesti, viidates sellele, millal ja mida on parandatud. Uuesti kirjutatud osa peab olema eristatav. Pressinõukogu hinnangul parandas küll leht artiklit, kuid ei märkinud ära mida parandati.

Pressinõukogu