Kaebus nr 1141
Pressinõukogu otsus 19.10.2023 | TAUNIV.
Rus.Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jõhvi vallavalitsuse kaebust Rus.Postimehes 30. augustil 2023 ilmunud artikli „”Kas me oleme teise sordi inimesed?”: Jõhvi pensionärid jäeti tähelepanuta“ peale ja otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Jõhvi venekeelsed pensionärid tunnevad end võrreldes eestikeelsetega valla poolt diskrimineerituna.

Jõhvi vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik ei küsinud, kas Jõhvi vallavalitsus käsitleb pensionäridega seotud probleemkohti rahvuspõhiselt. Ajakirjanik tundis hoopis huvi kollektiivsete turismi- ja õppereiside ning igapäevasete pensionäridega seotud teemade vastu. Kaebaja leiab, et sellise tegelikkusele mittevastava artikli avaldamine õhutab või võib õhutada rahvuslikku vaenu. Kaebaja leiab, et artikkel on eksitav ja ebatäpne ning valla suhtes alusetult kriitiline. Samuti sisaldab artikkel kaebaja hinnangul tõendamata infot.

Rus.Postimees vastas Pressinõukogule, et tegemist on probleemlooga, milles on kasutatud viit nimeliselt ära toodud allikat. Leht lükkas ümber kaebaja väiteid selle kohta, et loo puhul on tegemist rahvusliku vaenu õhutamise või pingete suurendamisega eri rahvusest inimeste vahel. Loos ei ole toimetuse väitel rahvust üldse käsitletud ning käsitletud on pensionäride emakeelt ning keelt, milles teenuseid pakutakse. Leht lisas, et artiklis ära toodud pensionäride seisukohad on tasakaalustavad. Postimees rõhutas, et loos on avatud teisigi probleeme seoses pensionäridele pakutavate teenustega, mis ei ole üldse seotud keelega. Toimetus tunnistas samas, et küsimused jäid üldiseks ja pakkus võimalust vastulauseks. Samas märkis toimetus, et kaebaja ei ole lehe poole vastulause sooviga pöördunud.

Pressinõukogu otsustas, et Rus.Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Kui ajakirjanik oleks Jõhvi vallavalitsusele rahvuse või keele põhjal eristamise kohta küsimused esitanud, oleks ta saanud vastuse, mis oleks teise osapoole infot tasakaalustanud. Olemasoleval kujul aga esitab artikkel süüdistusi diskrimineerimises ja sellega on Rus.Postimees rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris või saates ning punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei ole valda sisuliselt (diskrimineerimise süüdistuses) ära kuulatud.

Samuti rikkus Rus.Postimees ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Pressinõukogu leiab, et valla kohta esitatud süüdistused ei ole faktiliselt tõendatud ning artiklist jääb mulje, et need on toimetuse hinnangud.

Pressinõukogu otsustas, et Rus.Postimees rikkus ka veebis vigade parandamise hea tava leppe punkti 2b, mis ütleb, et kui selgub, et toimetus on teinud veebis ilmunud loos vea, siis tuleb  teha loosse parandus ja lisada täiendava tekstiga (võimalusel pealkirja juurde, sellest väiksema fondiga) selgitus, millal ja mida on muudetud. Pressinõukogu hinnangul on muudetud artikli juhtlõiku, kuid märget muutmise kohta ei ole.

Pressinõukogu