Kaebus nr 128
Pressinõukogu otsus 22.03.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Võrumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Margo Hurda kaebust Võrumaa Teatajas 29. oktoobril 2005 ilmunud artikli „Kohalikud elanikud kahtlustavad, et Karsna järvel käivad röövpüüdjad” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Margo Hurt kaebas, et artikkel jätab mulje, nagu oleks keskkonnateenistuse töötajad seotud röövpüügiga Karsna järvel. Kaebaja peab põhjendamatuks oma endise ametikoha rõhutamist ning leiab, et artikkel põhineb ebatäpsel ja moonutatud infol ning riivab tema au. Kaebaja pole rahul, et leht jättis tema saadetud vastulause avaldamata.

Võrumaa Teataja selgitas Pressinõukogule, et artiklis ei süüdistata Margo Hurta ja tema venda röövpüügis, vaid tuuakse välja nende kui Karsna järvel kalapüügiluba omanud isikute kommentaarid. Lehe kinnitusel ei ole artiklis ebatäpset, eksitavat või moonutatud infot, vaid kirja on pandud kõik eri allikate poolt öeldu. Vastulause avaldamata jätmist põhjendab leht sellega, et kaebaja keeldus selles kinnitamast, et tema röövpüüki ei teostanud.

Pressinõukogu otsustas, et Võrumaa Teataja ei ole rikkunud eetikakoodeksi punkti 1.4, mille järgi vastutab ajakirjanik oma sõnade ja loomingu eest ning kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti ei rikkunud leht koodeksi punkti 3.5, mis kohustab toimetust kriitilise materjali puhul kontrollima info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu ei näe põhjust kahelda eri allikate sõnades. Eri osapooled on saanud oma seisukoha artiklis välja öelda.

Konflikt kaebaja ja ajalehe vahel oleks olnud välditav, kui ajaleht oleks saavutanud mõlemale poolele vastuvõetava vastulause saamise kaebajalt. See oleks aidanud ära hoida artiklist tulenevaid võimalikke väärtõlgendusi, mis on tingitud mõnedest artiklis esinevatest ebatäpsetest sõnastustest.

Pressinõukogu