Kaebus nr 201
Pressinõukogu otsus 21.05.2008 | TAUNIV.
Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Toomas Põdra kaebust Kanal 2 saates Reporter 6. märtsil 2008 eetris olnud uudise „Reporteri kaameramees sai tigedalt talumehelt kolaka“ ja selle 14. märtsil avaldatud jätkuloo peale ning otsustas, et Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Mõlemad saatelõigud näitavad konflikti, kus osapooled on Toomas Põder, Eesti Loomakaitse Seltsi esindaja ja Kanal 2. Osa vestlustest toimub Toomas Põdra talu juures, osa avalikus kohas.

Toomas Põder kaebas Pressinõukogule, et Kanal 2 võttegrupp sisenes tema talu hoovi ja alustas filmimist nõusolekuta. Kaebaja kinnitusel esitas ta nõudmise filmimine lõpetada, kuid kui seda ei tehtud, kasutas ta jõudu ja ründas operaatorit. Juhtunu põhjal algatati kriminaalmenetlus. Kaebaja ei ole rahul, et Kanal 2 avalikustas salvestatud materjali ning tema kriminaalmenetlusliku staatuse. Kaebaja leiab, et sellega avalikustati tema kohta delikaatsed isikuandmed. Samuti pole kaebaja rahul, et 14. märtsi saates ei saanud ta sõna vastulauseks ning et Kanal 2 kasutas teda kui meediaga suhtlemisel kogenematut isikut ära.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et külastas Toomas Põdra talu, sest sai kohalikelt elanikelt signaale loomade väärkohtlemise kohta. Loomade kaitsmine on Kanal 2 kinnitusel avalikkuse huvi all ning kaalub üles inimese õiguse privaatsusele. Kanal 2 lisas, et nende võttegrupp teadis, et Toomas Põder on nende tulekuga kursis ning seetõttu filmiti hooneid. Luba filmimiseks Kanal 2 Toomas Põdra enda käest küsida ei saanud, sest Toomas Põder ründas kohe operaatorit, mille tagajärjel muutus kaamera kasutuskõlbmatuks ning kohale saabus teine võttegrupp. Teisel võttegrupil õnnestus saada Toomas Põdralt intervjuu ning filmimine toimus juba avalikus kohas. Kanal 2 lisas, et 14. märtsi uudisloos kasutati vana salvestust ning puudus vajadus Toomas Põdrale uuesti sõna anda.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.2., mis keelab ajakirjanikel kuritarvitada meediaga suhtlemisel kogenematuid inimesi. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja puhul tegu inimesega, kes on meediaga suhtlemisel ilmselgelt kogenematu, sest tegu pole igapäevaselt ajakirjanduse huviorbiidis oleva avaliku elu tegelasega.

Kanal 2 rikkus ka eetikakoodeksi punkti 3.7., mis näeb ette, et ajakirjanik kasutab heli- ja pildiülesvõtete hankimisel ausaid võtteid. Pressinõukogu hinnangul kasutas Kanal 2 filmimisel ebaausaid võtteid, sest filmimist alustati enne loa küsimist ning jätkati pärast kaebaja füüsilist sekkumist, kuigi Kanal 2 kinnitusel oli kaamera muutunud kasutuskõlbmatuks. Samuti ei osanud Toomas Põder arvestada, millal tema jutt salvestatakse ja millal mitte.

Kanal 2 rikkus koodeksi punkti 4.9., mis näeb ette, et inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. Kuna Toomas Põdra talus loomade väärkohtlemist ei tuvastatud, puudus Pressinõukogu hinnangul igasugune avalikkuse huvi salvestatud materjali avaldamiseks ning avaldatut saab pidada inimese eraellu tungimiseks.
Samas leiab Pressinõukogu, et  taunitavad on nii konflikti provotseerimine Kanal 2 võttegrupi poolt kui ka Toomas Põdra füüsiline sekkumine.

Kanal 2 rikkus ka eetikakoodeksi punkti 4.10., mis näeb ette, et videomaterjali kasutamisel originaalist erinevas kontekstis tuleb olla ettevaatlik. Vääralt koheldud hobuse näitamine võis vaatajates tekitada seose Toomas Põdra taluga, kuigi antud videomaterjalil puudus Toomas Põdraga seos. Pressinõukogu ei pea piisavaks ka materjalil olnud märget „arhiiv“. Pressinõukogu leiab, et varasemal videomaterjalil oleks pidanud olema märge, et sel pole seost Toomas Põdra talu hobustega.

Kanal 2 rikkus koodeksi punkti 5.1., mille järgi tuleb tõsiste süüdistuste korral anda süüdistatavale samas saates sõna. Pressinõukogu hinnangul pidanuks Toomas Põder saama 14. märtsi uudisloos uuesti sõna.

Pressinõukogu