Kaebus nr 297
Pressinõukogu otsus 20.05.2010 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas ettevõtte Danone SIA kaebust Eesti Ekspressis 4. märtsil 2010 ilmunud artikli „Actimel on suur reklaamimull“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on kirjas, et jogurtijook Actimel sai Saksa tarbijakaitseorganisatsioonilt Foodwatch hävitava löögi ja suurima reklaamimulli tiitli, sest organisatsiooni hinnangul on tegemist kõige jultunuma reklaamivalega poes müüdavale tootele. Artiklis on tsiteeritud Danone kodulehte, Foodwatchi juhti ja professor Marika Mikelsaart. Eesti Ekspress avaldas Danone vastulause oma veebiküljel 25. märtsil.

Danone ei ole rahul, et leht ei võtnud kommentaari ettevõttelt ning et leht ei avaldanud järgmises lehenumbris 8. märtsil saadetud vastulauset. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab subjektiivseid hinnanguid ja valeväiteid ning selle sõnakasutus on halvustav.

Eesti Ekspress vastas, et Danone esindaja poole polnud toimetusel põhjust pöörduda, sest firma kodulehel on põhjalik info olemas. Toimetuse kinnitusel on artiklis kasutatud allikatena välisajakirjanduses ilmunud artikleid, sealhulgas ka ajakirja Der Spiegel.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus leht eetikakoodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul ei ole piisav Danone kodulehel olevale infole tuginemine ning firma esindaja oleks pidanud samuti artiklis sõna saama, et vastata konkreetselt artiklis tõstatatud süüdistustele.

Samuti rikkus leht eetikakoodeksi punkti 5.2., mis näeb ette, et vastulausega on õigus parandada avaldatud materjalis esinevaid faktivigu ja tsitaate. Pressinõukogu hinnangul ei olnud põhjendatud 8. märtsil saadetud vastulause avaldamisega viivitamine kuni 25. märtsini. Samuti leiab Pressinõukogu, et Eesti Ekspress oleks pidanud vastulause avaldama ka paberlehes, sest vaidlusalune artikkel ilmus paberlehes.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mille järgi peavad uudised, arvamused ja oletused olema selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on tegemist uudislooga, mis ei tohi sisaldada autori arvamust ja emotsionaalseid hoiakuid.

Pressinõukogu leiab, et Eesti Ekspress on rikkunud ka artiklite refereerimise head tava, mis näeb ette, et igasugusel refereerimisel tuleb märkida, millises väljaandes on artikkel ilmunud või kui on tegemist mitme allika põhjal kirjutatud artikliga, siis tuleb see märkida võimalusel artikli alguses. Pressinõukogu leiab, et Eesti Ekspress oleks pidanud viitama välisajakirjandusest pärit algallikatele.

Pressinõukogu