Kaebus nr 317
Pressinõukogu otsus 09.12.2010 | TAUNIV.
Võrumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Hele Olli kaebust Võrumaa Teatajas 9., 11. ja 13. novembril 2010 ilmunud ühte kohtuprotsessi kajastanud artiklite peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklites on räägitud mehega, kes mõisteti 11 aastaks julma tapmise eest vangi ning kes muuhulgas seab kahtluse alla kohtumenetluse seaduslikkuse, sest tema üle õigust mõistnud kohtunik on lehe väitel isiklikult seotud protsessi põhitunnistajaga – artiklis on kirjas, et põhitunnistaja on kohtuniku abikaasa Hele Olli eksmees ja laste isa.

Hele Olli kaebas Pressinõukogule, et tal ei ole antud kohtuprotsessiga mingisuguseid seoseid ja tema isik on artiklites toodud välja meelevaldselt. Hele Olli märkis oma kaebuses, et artiklis nimetatud mees ei ole tema eksmees ega laste isa ega isegi mitte tuttav. Hele Olli lisas, et on abielus esimest korda ja tal on üks laps, mistõttu ei saa tal olla eksabikaasat ja lapsi eelmisest abielust. Ka on eksitav lehe väide, et antud kohtuprotsessil mõistis õigust Hele Olli abikaasa Vambola Olli, kui põhiosa protsessist viis läbi ja kohtuotsuse tegi hoopis teine kohtunik. Hele Olli esitas lehele 12. novembril oma vastuväite ning palus selle avaldada 13. novembril ilmuva intervjuuga koos, kuid seda soovi peatoimetaja ei arvestanud.

Võrumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et leht ei väida, et artiklis nimetatud mees on Hele Olli laste isa. Lehe kinnitusel väidab seda mees ise ning sama väitis oma jutus lehele teine allikas. Leht lisas, et Hele Ollile anti seisukoha avaldamiseks võimalus. Leht märkis, et nende eesmärgiks ei olnud kirjutada Hele Olli eraelust, vaid näidata põhitunnistaja ja kohtuniku vahelist seost. Leht avaldas Hele Olli vastulause 16. novembril.

Pressinõukogu otsustas, et Võrumaa Teataja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on leht avaldanud Hele Olli kohta ilmset valeinfot, rääkides tema olematust eksabikaasast ja lastest. Samuti on leht eksitanud, ehitades kogu artiklite seeria põhisüüdistuse üles väitele, et Hele Olli abikaasa mõistis antud protsessil süüaluse üle kohut, samas kui tegelikult on kohtuotsuse teinud teine kohtunik.

Võrumaa Teataja rikkus ka eetikakoodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Leht oleks pidanud allikate poolt esitatud tõsised süüdistused põhjalikult üle kontrollima, eriti veel kui allikaks on valitud raske kuriteo eest vanglakaristust kandev inimene.

Isegi juhul, kui leht oli veendunud andmete õigsuses, oleks toimetus pidanud arvestama kaebaja eraelu puutumatusega ning tõsiselt kaaluma Hele Olli kohta nii isikliku info avaldamist. Pressinõukogu hinnangul on Võrumaa Teataja rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.9., mis näeb ette, et inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele.

Samuti rikkus Võrumaa Teataja ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2., mis näeb ette õiguse vastulauseks viivitusteta. Pressinõukogu on seisukohal, et vastulause oleks pidanud ilmuma 13. novembril, nagu kaebaja soovis, sest kaebaja esitas selle 12. novembril piisava ajavaruga lehe trükkimineku seisukohast. Samuti oleks pidanud vastulause ilmuma ja olema leitav ajalehe veebiküljel, sest kõik kaebuses nimetatud artiklid on lehe veebiküljel üleval.

Pressinõukogu