Kaebus nr 34
Pressinõukogu otsus 30.10.2003 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Äripäev ei ole 25. septembril 2003 ilmunud artikliga “Kapol Paltsu firmad sihikul” rikkunud head ajakirjandustava.

Kaebaja Tõnis Palts on seisukohal, et artiklis on avaldatud valeinfot nagu oleks tema firmas Kiriku põik 4 toimunud läbiotsimine. Paltsu kinnitusel läbiotsimist ei toimunud ning eksitavat infot andes on ajaleht rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkte 1.4 ja 4.1.

Äripäev märgib oma vastuses, et artiklis tugineti mitmele allikale ning info tõelevastavuses polnud põhjust seepärast kahelda. Äripäev püüdis ühendust saada ka Tõnis Paltsuga, kuid kuna ta viibis väljaspool Eestit, siis teda kätte ei saadud. Kaitsepolitsei kinnitas Äripäevale kahel korral, et läbiotsimine Kiriku põik 4 majas toimus. Alles kolmanda päringu peale teatas kaitsepolitsei, et läbiotsimine oli küll plaanis, kuid seda siiski ei toimunud. Äripäev avaldas pärast eksitava info selgumist järgmises lehenumbris vabanduse.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mis ütleb, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti ei rikkunud Äripäev koodeksi punkti 4.1, mille järgi peab uudismaterjal põhinema tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu leiab, et Äripäeval polnud alust kahelda Kaitsepolitseilt saadud infos ning kahe allika sõnades.

Kaebaja poolt viidatud ebatäpsus Äripäeva artiklis ei sündinud Pressinõukogu arvates toimetuse süül ja oli artikli põhisisu osas suhteliselt väheoluline. Toimetus avaldas esimesel võimalusel ümberlükkava informatsiooni ja vabanduse. Kuigi Äripäeva vabandus oleks võinud ilmuda silmatorkavamal kujul, loeb Pressinõukogu, et ajaleht on oma eksimuse parandanud. Seetõttu leiab Pressinõukogu, et Äripäev ei ole antud juhtumi puhul head ajakirjandustava rikkunud.

Pressinõukogu