Kaebus nr 360
Pressinõukogu otsus 08.09.2011 | TAUNIV.
Võrumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Võru vallavanema Georg Ruuda kaebust Võrumaa Teatajas 2. juunil 2011 ilmunud artikli „Meegomäe suvilaomanikud jäid ilma ühendusteeta“, 11. juunil 2011 ilmunud artikli „Võru vald lasi sisse vehkida suvilaomanike maa“, 18. juunil ilmunud artikli „Maavanem Kõiv tuli suvilaomanikele appi“ ja nendega seotud lehe juhtkirjade peale ning leidis, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid kajastavad Meegomäe küla suvilakooperatiivide omanike muret, mille kohaselt jäid nad vallavalitsuse tõttu ilma õigusest kasutada naaberkrundi maal asuvat ühendusteed, mida inimesed olid kasutanud aastakümneid. Oma mitmes juhtkirjas seostab leht toimunut kunagise vallavanema ja hilisema maavanema Ülo Tuliku tegevusega („Tuliku kõrvad järjekordse jama taga“). Vallavalitsuse väitel on kõik teostatud tehingud toimunud kooskõlas seadusega.

Võru vallavanem Georg Ruuda kaebas Pressinõukogule, et leht on artiklites toodud seisukohti esitanud kontrollimatult, toodud väited pole tõesed ning seega on ajaleht lugejaskonda eksitanud ja esitanud alusetuid süüdistusi Võru valla aadressil. Vallavanema sõnul ei anna aastakümneid toimunud maakasutus (küttepuude ladustamine, teekasutus jne), millele artiklites rõhutakse, eelist naaberkinnistu maa omandamisele, millele seadusandja on andnud teised alused ning mida omavalitsus ei saa muuta. Tema sõnul ei saa ükski maamõõtja lubada suvilaomanikele teisele isikule kuuluvat maad, nagu väidetakse artiklites kunagi toimunud olevat. Vallavanema väitel on alusetud ja vassivad ka väited, et maaüksuse detailplaneeringu menetlemine on toimunud suvilaomanike teadmata, tuues oma kirjas ära menetlemise detailse kirjelduse, kus suvilaomanikel oli korduvalt võimalus osaleda ja tutvuda oma kinnistu ja naaberkinnistu piiridega. Samuti märgib vallavanem, et Ülo Tuliku „kõrvu“ pole mõtet antud loo taga näha, sest maa tagastamise ajal ei olnud Tulik veel vallavanem ja detailplaneeringu menetlemise ajal (v.a algatamise korralduse allkirjastamine) ei olnud ta enam Võru vallavanem.

Võrumaa Teataja nimetas toimuvat Võru valla segaduseks ja teatas, et Meegomäe küla suvilaomanike probleemiga tegeleb nüüd maavanem, kes kutsus Võru valla inimesed maavalitsusse ümarlauda, mida ka leht kajastas. Lehe väitel pole inimesed vallaga rahul. Toimetus ootab lahendust maavanemalt ega taha sündmuste käigust ette rutata.

Pressinõukogu otsustas, et kuna tegemist on vaidlusega suvilaomanike ja vallavalitsuse vahel, mida on asunud menetlema ka maavanem, ei ole nõukogul alust sisulise hinnangu andmiseks vaidlevate osapoolte artiklites esitatud argumentidele. Siiski on rikutud hea ajakirjandustava eetikakoodeksi punktis 4.1, mille alusel peavad uudised, arvamused ja oletused olema selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul ei olnud lehel alust uudisloo hoiakuliseks pealkirjaks „Võru vald laskis sisse vehkida suvilaomanike maa“ ning korduvateks kindlasõnalisteks väideteks, et vald võttis inimeste käest ära maa, mis kuulub seaduse järgi neile, et detailplaneering on ebaseaduslik ning et tekkinud olukorra põhjustas kunagine vallavanem Ülo Tulik.

Pressinõukogu