Kaebus nr 372
Pressinõukogu otsus 01.12.2011 | TAUNIV.
Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Katrina Allikmaa kaebust Õhtulehes 24. septembril 2011 ilmunud artikli „Külaelanikud kahtlustavad noorperet loomade väärkohtlemises“ peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu Saaremaal elavast perest, keda naabrid lehe väitel kahtlustavad loomade hooleta jätmises. Artikli näol on tegemist Meie Maa loo refereeringuga.

Katrina Allikmaa kaebas Pressinõukogule, et tema kohta on süüdistusi esitatud, kuid talle sõna antud ei ole. Kaebaja leiab, et artiklis on esitatud tema kohta valeinfot.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et leht kajastas Meie Maa artiklit oluliselt lühendatult ja edastas vaid külaelanike kahtlused. Õhtuleht lisas, et Meie Maa ajakirjanikul ei õnnestunud Katrina Allikmaaga kohtuda ja ta ei vastanud ka telefonile. Hiljem käis kaebaja Meie Maa toimetuses ning talle pakuti vastulause võimalust, kuid seda pole kaebaja siiani kasutanud. Seetõttu ei saa leht ka vastulauset avaldada.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkte 4.2. ja 3.5, mis näevad ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled ning toimetus peab kontrollima informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud Katrina Allikmaa kohta tõsiseid süüdistusi, kuid talle sõna antud ei ole. Teise väljaande artikli refereerimine ei vabasta toimetust kohustusest järgida head ajakirjandustava informatsiooni kontrollimisel ja osapoolte ära kuulamisel.

Pressinõukogu