Kaebus nr 406
Pressinõukogu otsus 19.04.2012 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Aarne Jõgimaa kaebust Eesti Ekspressis 15. märtsil 2012 ilmunud artikli „Mul on täitsa savi, viin kellelegi sõnnikut või lasen kellegi maha!“ peale ja leidis, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Loo puhul on tegemist Viimsi vallavolikogu esimehe Aarne Jõgimaaga tehtud intervjuuga. Artikli juhtkirjas väidab leht, et Aarne Jõgimaa on vallaga äri tehes rikastunud ning et intervjuu näitab, kuidas ta Viimsi elanikega ülbitseb ja sigatseb.

Aarne Jõgimaa kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik soovis temalt peale vallavolikogu istungit intervjuud umbusaldusavalduses välja toodud punktide osas, kuid esitas ka palju küsimusi tema mineviku ja liiga isiklike teemade kohta. Kaebaja väidab, et vastas ajakirjaniku küsimustele ausalt ja avameelselt, kuid ajakirjanik kasutas seda vihameelselt ära ja valminud artikkel kahjustab tema ja ta pere mainet. Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri terviklause kontekstist välja võetud ja seega ei edasta lause mõtet ning ei ühti artikli sisuga. Kaebaja hinnangul on väide, et ta on vallaga äri tehes rikastunud, ajakirjaniku improviseering. Samuti ei pea kaebaja õigeks väidet, et volikogu opositsioon süüdistab teda räiges korruptsioonis. Ka ei ole kaebaja rahul ilmunud fotodega, mis on tema hinnangul provokatiivsed.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikli pealkiri ühtib loo sisuga ning võtab kokku intervjueeritava suhtumise kaaskodanikesse ja enda õigustesse. Väide, et kaebaja on vallaga äri tehes rikastunud, toetub infole, et Aarne Jõgimaa äriühing on sõlminud lepingud vallaga ajal, mil kaebaja ise oli vallavolikogu esimees. Lehe väitel esitas vallavanem politseile avalduse, milles paluti uurida Aarne Jõgimaa poolt väidetavat mõjuvõimuga kauplemist. Lehe väitel on seeläbi tegemist opositsiooni poolt Aarne Jõgimaale korruptsiooni ette heitmisega. Lehe väitel ei saa avaldatud fotosid lugeda provotseerivaks.

Pressinõukogu hinnangul ei ole Eesti Ekspress eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Intervjuu käigus on kaebaja saanud võimaluse vastata kõigile süüdistustele. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja avaliku elu tegelasena piisavalt kogenud, et isiklikele küsimustele soovi korral vastamata jätta.

Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli juures avaldatud fotod provotseerivad.

Pressinõukogu leiab, et toimetustel tuleks olla ettevaatlik tsitaatide kasutamisega. Kuigi pealkiri sisaldab intervjueeritava ütlust, on seda lühendatud ja ei ole täpne tsitaat, kuigi jutumärkide kasutamine näitab lugejatele vastupidist.

Pressinõukogu