Kaebus nr 466
Pressinõukogu otsus 24.10.2013 | TAUNIV.
Hiiu Leht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Pühalepa vallavolikogu esimehe Antti Leigri kaebust Hiiu Lehes 26. juulil 2013 ilmunud artikli „Quo vadis, Pühalepa?“ peale ja otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Tiit Madalvee arvamusloos „Quo vadis, Pühalepa?“ kritiseerib autor Pühalepa vallajuhte ja süüdistab neid hoolimatuses.

Pühalepa vallavolikogu aseesimees Antti Leigri kaebas Pressinõukogule, et leht ei kontrollinud Tiit Madalvee süüdistusi ja ei pakkunud Pühalepa vallajuhtidele võimalust kommentaariks.

Hiiu Leht vastas Pressinõukogule, et enamus Tiit Madalvee tõstatatud probleemsetest teemadest on lehes leidnud käsitlemist uudistena juba varem ja sõna on saanud mõlemad osapooled ning seepärast ei pidanud leht vajalikuks küsida seekord täiendavaid kommentaare. Hiiu Leht pakkus pärast kaebuse esitamist Antti Leigrile võimalust vastulauseks.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda võimalust kommentaariks samas numbris. Pressinõukogu hinnangul sisaldas Tiit Madalvee artikkel Antti Leigri kohta tõsiseid süüdistusi. Kuigi tegemist oli arvamuslooga, oleks pidanud samas lehenumbris andma kommentaarivõimaluse ka Antti Leigrile.

Samuti rikkus Hiiu Leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Ka juhul kui avaldatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja, kontrollib toimetus oluliste faktide tõesust.

Pressinõukogu