Kaebus nr 468
Pressinõukogu otsus 24.10.2013 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Vahur Krafti kaebust Eesti Ekspressis ja lehe veebis 4. juulil 2013 ilmunud artikli „Euroopa murrab pead Krafti maine üle“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Euroopa Finantsjärelevalve apellatsiooninõukogu tegi otsuse, mis puudutab Nordea Eesti filiaali juhi Vahur Krafti sobivust oma ametikohale. Veebis ilmunud artikli juures avaldati hiljem ka Nordea Panga kommentaar.

Vahur Kraft kaebas Pressinõukogule, et artiklis avaldatud andmed on ebaõiged ja moonutavad tegelikke asjaolusid, sest otsus ei käsitle kaebaja isikut ega ka tema võimalikku seost VEB-Fondiga. Samuti leiab kaebaja, et artikli pealkiri on eksitav. Kaebaja leiab, et enne artikli ilmumist oleks leht pidanud andma talle võimaluse kommentaariks.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et leht on seisukohal, et avaldatu on õige. Leht möönis siiski, et on valmis avaldama nii paberlehes kui veebis teatise selle kohta, et Euroopa Finantsjärelevalve apellatsiooninõukogu 24. juuni otsuses ei käsitletud Krafti isikut ja tema tegevust seoses VEB-Fondiga.

Pressinõukogu, olles tutvunud kõigi asjas tähtsust omavate materjalidega, otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Euroopa Finantsjärelevalve apellatsiooninõukogu otsusest, millele artikkel tugineb, ilmneb, et Eesti Ekspressis avaldatud artikkel sisaldab Vahur Krafti kohta infot, mida eelnimetatud otsuses tegelikkuses esitatud ei ole. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel Vahur Krafti kohta tõsiseid süüdistusi ja seega oleks leht pidanud kaebajale pakkuma võimalust kommentaariks. Kommentaari saamine kaebajalt oleks tõenäoliselt taganud rikkumise vältimise.

Pressinõukogu