Kaebus nr 539
Pressinõukogu otsus 18.12.2014 | TAUNIV.
Meie Maa rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Piret Sarjase kaebust Meie Maas 30. oktoobril 2014 ilmunud artikli „Salakokkulepe: Sarjasele maksti 2334 eurot hüvitist“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib SA Kuressaare Hoolekanne juhatajale Piret Sarjasele jaanuaris maksumaksja raha eest õigusabikulude maksmisest, kuigi aasta algul kinnitas Sarjas lehele, et mingit hüvitist ta ei saanud.

Piret Sarjas ütles kaebuses Pressinõukogule, et kohtumäärusest on näha, et ta ei ole mingit hüvitist nõudnud. Kohtumäärus näeb ette kompromissi tingimused, milleks on õigusabikulude ja muu kohtuprotsessiga seotu hüvitamine. Kaebaja märkis, et lehe poolt salakokkuleppeks nimetatu on avalik teave Riigi Teataja kodulehel. Piret Sarjas leiab, et väide salakokkuleppest on seega ebaõige ja avalikkust eksitav. Piret Sarjas märkis, et menetluskulude hüvitis ja ajakirjaniku poolt jaanuaris küsitud hüvitis „töölt eemal oldud aja eest“ ei ole samastatavad. Kaebaja ei ole rahul, et leht ei andnud talle võimalust oma seisukohtade avaldamiseks ja et leht koheselt tema ees ei vabandanud, kuigi tegi seda teise puudutatud isiku, Madis Kallase puhul.

Meie Maa vastas Pressinõukogule, et leht lähtus SA Kuressaare Hoolekanne nõukogu esimehe Madis Kallase ütlusest 29. oktoobril (avaldati ka artiklis), mis tekitasid arusaama, et tegu oli salajase kokkuleppega. Samuti lähtus leht jaanuaris Piret Sarjaselt saadud kommentaarist, kus ta kinnitas, et ei saanud hüvitist. Leht tunnistas, et oleks võinud artikli avaldamisega oodata.

Pressinõukogu otsustas, et Meie Maa rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht olema täpsem kompromissi kokkulepete sõnastamisel, mh märkides, et vastavalt kohtuotsusele oli tegemist õigusabi kulude eest tasumisega, mitte hüvitise maksmisega, viimast Piret Sarjas kohtult ei taotlenud. Samuti oli leht eksitav, kui nimetas kompromissi salakokkuleppeks, sest tegelikkuses oli see avalikkusele veebis kättesaadav teave.

Lisaks rikkus Meie Maa koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on Piret Sarjast süüdistatud valetamises ja seega oleks talle pidanud sõna andma.

Pressinõukogu