Kaebus nr 59
Pressinõukogu otsus 08.08.2004| ÕIGEKSMÕISTEV.
Tartu Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Tartu Postimees ei ole 5. aprillil 2004 avaldatud artikliga “Veski tänava maja remont loob segadust” ja 7. aprillil 2004 avaldatud kommentaariga “Jõuline jõuetus” rikkunud head ajakirjandustava.

Mart Siilivask kaebas Pressinõukogule, et artiklis on esitatud kontrollimata fakte ning arvamused ja oletused on selgelt eristamata. Samuti peab kaebaja eksitavaks mõlema kirjutise pealkirja ja juhtlauset.

Tartu Postimees selgitas Pressinõukogule, et artikkel põhineb Eesti Rahva Muuseumi majandusdirektori Ülo Siimetsa räägitud infol ja muinsuskaitseameti vaneminspektor Mart Siilivaski vastustel.

Pressinõukogu otsustas, et leht on kuulanud ära mõlemad osapooled ning andnud neile artiklis sõna. Seega ei ole leht rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2, mis kohustab konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled.

Pressinõukogu leiab, et leht ei ole rikkunud koodeksi punkti 4.1, mille järgi peavad uudised, arvamused ja oletused olema selgelt eristatavad. Pressinõukogu on seisukohal, et artiklis on viidatud korrektselt infoallikatele ning need on eristatud autori arvamustest. Kommentaari puhul on tegu artikli autori arvamusega kogu loo kohta.

Pressinõukogu ei pea eksitavaks mõlema kirjutise pealkirja ja juhtlauseid ning ei leia seepärast ka eetikakoodeksi punkti 4.11 rikkumist.

Pressinõukogu