Kaebus nr 594
Pressinõukogu otsus 19.11.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

ilmunud artikli „Riigikogu kantselei võitleb endiselt salvestiste arhiveerimise vastu“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Riigikogu kantselei ei pea oluliseks komisjonide istungite salvestisi säilitada peale parlamendikooseisu töö lõppu. Riigiarhiiv andis salvestistele hinnangu, et need on arhiiviväärtuslikud. Materjali arhiiviväärtuslikkuse peaks tagama Riigikogu kantselei, mis aga tähendab täiendavaid investeeringuid, milleks raha ei ole.

Riigikogu kantselei kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri loob avalikkusele artiklis kajastatud asjaoludest ebaõige ettekujutuse, sest nii kantselei poolt ajakirjanikule antud vastustes kui ka artiklis endas on kirjas, et kantselei on valmis olemasolevaid helisalvestisi arhiivile üle andma ning kantselei peab arhiiviga läbirääkimisi. Kaebaja leiab, et artiklis on segamini ka faktid ja oletused. Lauseosa „ja annab seega märku, nagu oleksid salvestised kasutu andmehunnik“ on kaebaja kinnitusel ajakirjaniku arvamus või tõlgendus, mis ei baseeru allikale.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et ettepanekus hindamisotsuse kavandile palub kantselei kaaluda Riigikogu komisjonide istungite video- ning helisalvestistele arhiiviväärtuse mittemääramist. Selline palve viitab otseselt kantselei soovile salvestisi mitte arhiveerida. Kuivõrd salvestiste arhiveerimine tooks kantselei hinnangul kaasa hulga lisatööd ja täiendavate investeeringute vajaduse, siis on Riigikogu kantselei vastu salvestiste arhiveerimisele. Seega ei loo artikli pealkiri avalikkusele eksitavat ja moonutatud pilti kajastatud olukorrast. Leht märkis, et vaidlusaluse lause teine osa “ja annab seega märku, nagu oleksid salvestised kasutu andmehunnik” on ajakirjaniku hinnang, mis tuleneb kantselei ütlustest, et osad vanemad helisalvestised on juba tänaseks sellises tehnilises seisukorras, kus nendelt on võimatu tuvastada, kes räägib ning kohati on võimatu aru saada ka sellest, mida räägitakse.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav, sest tegelikkuses on Riigikogu kantselei salvestiste arhiveerimise vastu, mis tuleb välja Riigikogu kantselei kirjast. Pressinõukogu hinnangul ei oma antud kontekstis tähtsust kas ollakse sisuliselt arhiveerimise vastu või on põhjuseks raha puudus.

Pressinõukogu hinnangul on lauseosa „ja annab seega märku, nagu oleksid salvestised kasutu andmehunnik“ ajakirjaniku hinnang, mis on eristatud allika tekstist.

Pressinõukogu