Kaebus nr 596
Pressinõukogu otsus 19.11.2015 | TAUNIV.
Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Oleg Samorodni kaebust Delfis 8. oktoobril 2015 nii eesti kui ka vene keeles ilmunud artikli „MK-Estonia: eelmiseks aastaks vormistas Venemaa saatkond 125 aastatellimust, aga selleks aastaks ei vormistanud ühtegi“ peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Artikli puhul on tegemist MK-Estonia peatoimetaja vastulausega, mis ilmus Oleg Samorodni raamatust rääkiva loo peale nii eesti- kui ka venekeelses Delfis. Artiklis lükkab MK-Estonia peatoimetaja ümber Oleg Samorodni väited lehe kohta.

Oleg Samorodni kaebas Pressinõukogule, et MK-Estonia peatoimetaja tekst süüdistab tema raamatut laimamises. Kaebaja taotles Delfilt MK-Estonia peatoimetaja valeväidete ümber lükkamist, kuid Delfi seda ei teinud. Oleg Samorodni leiab, et Delfi ei ole kontrollinud artiklites avaldatud info tõesust ja kasutatud tsitaate. Kaebaja leiab, et artiklite pealkirjad ja juhtlaused on eksitavad. Samuti ei ole kaebaja rahul, et Delfi tema vastulauset ei avaldanud.

Delfi vastas Pressinõukogule, et 7. oktoobril ilmus Delfis artikkel “Raamat: Vene saatkond maksab kinni venemeelse väljaande MK-Estonia tellimusi”. Antud artiklis kirjutati Oleg Samorodni raamatust “Propaganda hääletoru”, kus autor on teinud etteheiteid MK-Estonia rahastamise kohta. Artiklile esitas MK-Estonia peatoimetaja Andrei Titov vastulaused, mis avaldati 8. oktoobril eestikeelses Delfis “MK-Estonia: eelmiseks aastaks vormistas Venemaa saatkond 125 aastatellimust, aga selleks aastaks ei vormistanud ühtegi” ning venekeelses Delfis pealkirja all “Андрей Титов: очередной ”шедевр” Самороднего оклеветал ”МК-Эстонию”. Delfi leiab, et Andrei Titovi vastulaused on põhjendatud ning Delfil ei ole põhjust nende tõele vastavuses kahelda. Delfi ei pidanud mõistlikuks avaldada omakorda Oleg Samorodni vastulauseid, sest selliselt kujuneks olukord, kus kaks isikut omavahelisi arusaamatusi läbi meedia lahendada püüavad.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Ka juhul kui avaldatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja, kontrollib toimetus oluliste faktide tõesust. Pressinõukogu hinnangul ei vasta tsitaadid Oleg Samorodni raamatust originaalile. Pressinõukogu leiab, et tsiteerimisel tuleb olla täpne.

Pressinõukogu