Kaebus nr 607
Pressinõukogu otsus 17.12.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Sakala ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Sirje Kiini kaebust Sakalas 31. oktoobril 2015 ilmunud artikli „Kiin ja Under muutuvas raamatukogus“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

31. oktoobril ilmunud artikli puhul on tegemist Sirje Kiini monograafia „Marie Under. Elu ja luule“ venekeelse tõlkeraamatu esitluse kajastusega. 7. novembril ilmus lehes Sirje Kiini vastulause artiklile ja selle kõrval ajakirjaniku vastus Sirje Kiinile.

Sirje Kiin kaebas Pressinõukogule, et artikkel oli ühekülgne, pealiskaudne ja põhjendamatult negatiivne. Sirje Kiin kirjutas Sakalale 1. novembril vastulause, mis ilmus 7. novembril oluliste sisuliste kärbetega, mida temaga ei kooskõlastatud. Kaebaja ei ole rahul, et vastulause kõrval ilmus ajakirjaniku vastus osalise vabandusega, milles ajakirjanik tegelikult kordas oma negatiivseid, vastuolulisi ja pealiskaudseid hinnanguid kaebaja doktoritöö kohta. Sirje Kiin kirjutas uue vastulause 7. novembril, kuid leht seda ei avaldanud.

Sakala vastas Pressinõukogule, et lugu ilmus Sakala kultuuriküljel. Sakala peab võimalikuks eksimuseks artiklis lõiku, kus ajakirjanik viitab sellele, justkui tuleneks Sirje Kiini töö Underi kajastamisel osaliselt kasumi teenimise soovist. Leht lisas, et ajakirjanik palus 7. novembri lehes kaebajalt selles osas vabandust. Sakala leidis, et Sirje Kiin peab saama oma seisukohti avaldada ja seepärast ilmus 7. novembril lisaks ajakirjaniku vastusele ka Sirje Kiini avalik kiri toimetuse poolt kärbituna. Teist vastulauset ei pidanud toimetus vajalikuks avaldada, sest see oli ebaproportsionaalselt pikk, kordas eelmist avalikku kirja ja ei sisaldanud faktivigade parandusi.

Pressinõukogu otsustas, et Sakala ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artikli puhul tegemist kultuurisündmuse arvustusega, mis lubab ajakirjanikul oma arvamust väljendada.

Pressinõukogu hinnangul sai Sirje Kiin oma vastulauses piisavalt leheruumi oma seisukoha avaldamiseks. Kaebaja esitatud materjalidest ei tule välja, et ta taotles lehelt teavitamist, kui vastulauset toimetuse poolt toimetatakse ja kooskõlastamist. Pressinõukogu on seisukohal, et toimetustel on õigus vastulauseid toimetada. Vastavalt ajakirjanduseetika koodeksile on vastulausega õigus parandada avaldatud materjalis esinevaid faktivigu ja tsitaate.

Pressinõukogu peab oluliseks märkida, et ajakirjanik vabandas lehes kaebaja ees.

Pressinõukogu