Kaebus nr 734
Pressinõukogu otsus 15.06.2017 | TAUNIV.
Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Sotsiaalkindlustusameti kaebust 10. mail 2017 Kanal 2 eetris olnud saate C-Komando peale ja otsustas, et telekanal rikkus head ajakirjandustava.

Saates räägiti väidetavalt väärkoheldud väikelapsest.

Sotsiaalkindlustusamet kaebas Pressinõukogule, et ameti lastekaitse osakonna hinnangul ei olnud saade lapse huvides ja võis teda tõsiselt kahjustada. Kaebaja hinnangul olid laps ja tema lähedased kogukonnale identifitseeritavad. Samuti leiab kaebaja, et saatega ei osatud ette näha kahju nii konkreetsele lapsele kui ka peresid abistavate ametkondade mainele. Kaebaja märgib, et saate Facebooki lehe kommentaaridesse pandi nii lapse, tema isa kui ka lastekaitse töötaja fotod ning kommentaaride sõnumid olid laimava ja ähvardava sisuga.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et saate meeskond tegeles antud teema uurimisega ligi poolteist aastat, et käsitleda teemat delikaatselt ja säilitada asjaosaliste anonüümsus. Kanal 2 selgitas, et eetris ei olnud tuvastatavad laps ega tema vanaema, nende nimesid ei kasutatud ja samuti välditi nende elukoha tuvastamist. Saate koduleheküljelt Facebookist kustutati kõik kommentaarid, kus mainiti osaliste nimesid. Saate meeskond leiab, et loo avalikustamine oli vajalik, et pöörata tähelepanu väga olulistele kitsaskohtadele ühiskonnas.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus saatega C-Komando ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.8., mis näeb ette, et avaldades materjale õigusrikkumistest, kohtuasjadest ja õnnetustest, peab ajakirjanik kaaluma, kas asjaosaliste identifitseerimine on tingimata vajalik ja milliseid kannatusi võib see asjaosalistele põhjustada. Pressinõukogu hinnangul sisaldas saatelõik detaile, mis võimaldavad last tuvastada.

Samas peab Pressinõukogu saate teemat oluliseks ja leiab, et see vajas kajastamist.

Pressinõukogu