Kaebus nr 955
Pressinõukogu otsus 27.02.2020 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Erkki Karo kaebust Postimehes 24. augustil 2019 ilmunud artikli „Edumeelsed bandiitharitlased“ ja 2. septembril 2019 ilmunud artikli „TTÜ petuskeemi üks niiditõmbajatest avas suu“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Mõlemad artiklid räägivad väidetavast skeemitamisest Euroopa Liidu projektirahadega Tallinna Tehnikaülikooli Nurkse avaliku halduse instituudis.

Erkki Karo kaebas Pressinõukogule, et artikliga „Edumeelsed bandiitharitlased“ luuakse ebaõige ja alusetu mulje, et ta on bandiit ehk kurjategija. Kaebaja märgib, et ta ei ole pannud toime ühtegi kuritegu, mistõttu ei ole mingit alust teda halvustava väljendiga sildistada. 2. septembri artikliga luuakse kaebaja meelest ebaõige mulje, et ta on teadusrahade väidetava väärkasutuse võtmeisik. Kaebaja märkis, et 2. septembri artikkel põhines seitsme teadlase ühisel pressiteatel, kuid Postimees väärkasutas seda.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artikkel „Edumeelsed bandiitharitlased“ on arvamuslugu ja selles on autor kasutanud võimalust anda hinnanguid. Postimehe väitel räägivad artiklid tõusetunud kahtlustest. Leht lisas, et kaebaja käsitlemine skeemi niiditõmbajana on tingitud varasematest samateemalistest kajastustest, kahe allika ütlustest ja Erkki Karo enda sõnadest. Leht märkis, et teadlaste ühispöördumisele allkirjutanutest üks oli Erkki Karo ja seega on õige öelda, et ta avas suu. Lisaks saadeti pressiteade välja tema nime alt.

Pressinõukogu otsustas, et 24. augustil ilmunud artikliga „Edumeelsed bandiitharitlased“ rikkus Postimees ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Samuti on selle artikliga rikutud koodeksi punkti 4.11, mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli „Edumeelsed bandiitharitlased“ pealkiri eksitav.

2. septembri artikliga „TTÜ petuskeemi üks niiditõmbajatest avas suu“ rikkus Postimees samuti ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., sest nimetas kaebajat petuskeemi niiditõmbajaks, kuigi see on avaldatud materjalis faktidega tõendamata.

Pressinõukogu rõhutab, et otsus ei puuduta seda, kas Tallinna Tehnikaülikoolis on olnud teadusraha kasutamisel reeglitest kõrvalekaldeid. Pressinõukogu otsus käsitleb seda, kas artiklites on järgitud ajakirjanduseetika koodeksit.

Pressinõukogu