Pressinõukogu tegi TV3 kohta tauniva otsuse

Tallinn, 9. juuni 2021. Pressinõukogu arutas Nõo vallavalitsuse kaebust TV3 saate „Märgatud Eestis“ peale ja otsustas, et telekanal rikkus head ajakirjandustava.

Nõo vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et 25. märtsi saade kahjustas nende valla perekonda ja riivas lapse õigusi, sest saate põhjal oli pere kogukonnale selgelt identifitseeritav. Kaebaja ei ole rahul, et saatejuht salvestas telefonikõned Nõo vallavalitsuse ametnikega ilma neid teavitamata ja hiljem esitleti salvestisi saates valikuliselt. Kaebaja ei ole rahul, et saates ei kajastatud sotsiaalosakonna juhataja antud intervjuud ega ametnike seisukohti.

TV3 vastas Pressinõukogule, et saade sündis põhjaliku toimetuse arutelu tulemusena. TV3 selgitas, et algselt olid ametnikud nõus kaamera ees intervjuu andma, kuid vahetult enne intervjuud muutsid meelt ja seetõttu kasutati varasemaid telefonivestlusi. Telefoniintervjuud sotsiaalosakonna juhtajaga kajastati saates kokkuvõtlikult. TV3 on seisukohal, et materjali kasutamisel ei riivatud ühtegi osapoolt ebaõiglaselt.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.9., mis näeb ette, et inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. Samuti rikkus saade punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamatuid kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada. Pressinõukogu hinnangul on perekond tuvastatav ja saates räägitu põhjustab lastele ja tervele perele põhjendamata kannatusi. Pressinõukogu hinnangul oleks olnud teema käsitlemine olnud mõeldav vaid juhul, kui inimesed ja pere elukoht ei oleks olnud tuvastatavad.

Saade rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.6., mis näeb ette, et andmeid ja arvamusi konkreetsete inimeste tervisliku seisundi kohta ei avaldata, välja arvatud juhul, kui inimene on andmete avaldamisega nõus või kui niisuguste andmete avaldamist nõuab avalikkuse huvi. Pressinõukogu hinnangul lapse ja ema seisundi avalikustamine ei olnud avalikkuse huvist lähtuvalt vajalik.

TV3 avaldas otsuse 8. juunil.

Pressinõukogu