Teaduse populariseerimise
TeaMe+ toetuse saaja
aastatel 2016-2022
on Eesti Meediaettevõtete Liit

TeaMe+ eesmärk on LTT erialade vastu huvi suurendamine; teadushuvihariduse sisulise kvaliteedi tõstmine; teadusasutuste, ettevõtete ja haridusasutuste teaduse populariseerimise ja LTT valdkonna pädevuste arendamise koostöö soodustamine; teaduse ja tehnoloogia nähtavuse suurendamine meedias; teaduskommunikatsiooni alaste pädevuste ja teadusmeedia kvaliteedi tõstmine.

2022

Hange/tööpakkumine: TeaMe+ projektis ajakirjanike ja kommunikatsioonispetsialistide koolitaja

ÜRITUSED:

9., 11. ja 22. veebruar koolitus Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi teadustöötajatele ja õppejõududele zoomis

7. aprill, 5. ja 10. mai koolitused Postimehe toimetusele teadusartiklite pealkirjastamisest

24. mai koolitus Sakala ja Hiiu Lehe toimetustele teadusartiklite kirjutamisest

31. mai koolitus Lääne Elule teaduslugude kirjutamisest ja pealkirjastamisest

7. juuni koolitus Saarte Hääle ajakirjanikele teadusloo kirjutamisest

10. juuni koolitus Tartu Postimehe ja Lõuna-Eesti Postimehe ajakirjanikele teadusartikli kirjutamisest

16. juuni koolitus Lääne-Virumaa Teataja toimetusele teadusartiklite koostamise teemal

21. juuni koolitus Õhtulehe Kirjastuse ajakirjanikele

29. juuni koolitus Raplamaa Sõnumite, Vooremaa ja Võrumaa Teataja toimetustele teadusloo pealkirjastamise ja kirjutamise teemal

2. september koolitus Äripäeva toimetusele teadusartiklite kirjutamisest

30. september koolitus Hiiu lehe ajakirjanikele ja kaastöötajatele teadusloo pealkirjastamise ja kirjutamise teemal

3., 4., 10. ja 11. oktoober koolitused Tartu Ülikooli arvutiteaduse doktorandidele teaduskommunikatsiooni teemal

6. ja 12. oktoober koolitused Tallinna Tehnikaülikooli noorteadlastele ja doktorandidele teaduskommunikatsiooni teemal

13. oktoober koolitus Eesti Looduse ja Horisondi toimetustele teadusloo kirjutamise teemal

4. november koolitus Universitas Tartuensis toimetusele teadusartiklite kirjutamisest

2021

Hange/tööpakkumine: TeaMe+ projektis ajakirjanike ja kommunikatsioonispetsialistide koolitaja

ÜRITUSED:

22. jaanuar koolitus Pärnu Postimehe toimetusele

4. ja 11. veebruar ja 9. märts koolitus Sisekaitseakadeemia teadustöötajatele ja õppejõududele zoomis

3. märts koolitus Raplamaa Sõnumite toimetusele zoomis

21. aprill koolitus Harju Elu ja Raplamaa Sõnumite toimetusele zoomis

28. mai koolitus Vestnik Tartu ja Pärnu Postimehe toimetusele zoomis

16. juuni koolitus Tallinna Linnameedia töötajatele zoomis

7., 13. ja 27. oktoober koolitus Taltechi teadustöötajatele ja õppejõududele

15. oktoober koolitus Eesti Kiriku toimetusele

17. ja 23. november ja 13. detsember koolitus EBSi õppejõududele ja teadustöötajatele

3. detsember koolitus Lõunalehe, Pärnu Postimehe ja Eesti Kiriku ajakirjanikele ning Teadusagentuuri kommunikatsioonitöötajatele

2020

Hange/tööpakkumine: TeaMe+ projektis ajakirjanike ja kommunikatsioonispetsialistide koolitaja

ÜRITUSED:

16. ja 17. jaanuar  koolitus Tallinna Ülikooli doktorantidele ja kommunikatsioonitöötajatele

6., 8. ja 10. aprill koolitus Tallinna Ülikooli õppejõududele ja kommunikatsioonispetsialistidele zoomis

13., 15. ja 17. aprill aprill koolitus Tallinna Ülikooli õppejõududele ja kommunikatsioonispetsialistidele zoomis

27., 28. ja 29. mai koolitus Tallinna Tehnikaülikooli õppejõududele ja kommunikatsioonispetsialistidele zoomis

5., 8. ja 10. juuni koolitus Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppejõududele zoomis

12., 15. ja 16. juuni koolitus Tartu Ülikooli õppejõududele ja kommunikatsioonispetsialistidele zoomis

15. oktoober koolitus Saarte Hääle ajakirjanikele

2019

Hange/tööpakkumine: TeaMe+ projektis ajakirjanike ja kommunikatsioonispetsialistide koolitaja

ÜRITUSED:

24. jaanuar koolitus Eesti Kiriku ajakirjanikele
22. veebruar koolitus LõunaLehe ajakirjanikele
8. märtsil koolitus Postimehe ajakirjanikele
15. ja 29. märts ning 12. aprill kolmepäevane koolitus Tallinna Tehnikaülikooli töötajatele
28. märts koolitus Sõnumitooja ajakirjanikele
4. ja 5. aprill koolitus Tartu Ülikooli töötajatele
16. aprill, 3. ja 17. mai kolmepäevane koolitus Tallinna Tehnikaülikooli töötajatele
31. mai koolitus Õhtulehe ajakirjanikele
22. juuli välislektoriga üle-eestiline venekeelsete ajakirjanike teaduskoolitus
22. november koolitus Tartus Maaülikooli õppejõududele ja kommunikatsioonispetsialistidele
12. ja 13. detsember koolitus Tallinna Ülikooli doktorantidele ja kommunikatsioonitöötajatele

2018
ÜRITUSED:

16. märts koolitus Tartu Postimehe ajakirjanikele
23. märts koolitus vene keelt kõnelevatele ajakirjanikele „Teadusteemade arusaadav kajastamine ning andmete visualiseerimine“
6. aprill koolitus Sakala ajakirjanikele
18. mai koolitus Virumaa Teataja ajakirjanikele
26. juuni koolitus Hiiu Lehe ajakirjanikele
24. august koolitus Pärnu Postimehe ajakirjanikele
27. september koolitus Põlva Koidu ajakirjanikele
11. oktoober koolitus Järva Teataja ajakirjanikele
16. november koolitus Koidu ajakirjanikele
20.-22. november ajakirjanike õppereis Rootsi. Kava
23. november koolitus Vooremaa ajakirjanikele
4. detsember koolitu Võrumaa Teataja ajakirjanikele

NB! Eesti Ajalehtede Liit ootab pakkumisi koolitajatelt, kes on valmis ajalehtedes ilmunud teadustekste analüüsima, jagama kogemusi välisriikide teadusajakirjanduse vallast, õpetama kasutama tehnikat, et teha lugusid atraktiivsemaks ja viima läbi grupitööd. Pakkumised, mis sisaldavad koolituse sisu ja hinda palume saata eall@eall.ee.
Täpsemalt ka: Hange/tööpakkumine: TeaMe+ projektis ajakirjanike koolitaja

2017
ÜRITUSED:

november-detsember koolitused maakonnalehtede ajakirjanikele “Teadusteemade arusaadav kajastamine ning andmete visualiseerimine”
20.-22. november teadusajakirjanike õppereis Taani
16. ja 29. november ja 14. detsember koolitus spinn-off firmade teadlastele, tegevjuhtidele ja kommunikatsioonispetsialistidele „Kuidas rääkida oma lugu ajakirjandusele?“

2016
ÜRITUSED:

november-detsember koolitused maakonnalehtede ajakirjanikele „Teadusteemade arusaadav kajastamine ning andmete visualiseerimine“
1. ja 8. detsember koolitus “Kuidas teha ennast selgeks ja kuuldavaks nii ajakirjandusele kui ka ühiskonnale?”
22. november Data journalism workshop / Andmeajakirjanduse töötuba

Kasulikud materjalid

Raport koolitusvajaduste kaardistuse kohta koolituste sisu väljatöötamiseks. PDF

Tegevus 5 „Teadusajakirjanduse edendamine“ tegevus- ja tulemuskava.

Tegevus viiakse ellu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020“ (OP) prioriteetse suuna 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus“ meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes“ tegevuse 4.1.5. „Teaduse populariseerimine noorte seas ja kogu ühiskonnas“ eesmärkide täitmiseks ja tulemuste saavutamiseks.

Tegevust viib ellu MTÜ Eesti Ajalehtede Liit ning SA Eesti Teadusagentuur. Tegevuse raames tõstetakse LTT valdkonnaga tegelevate ajakirjanike, teadusasutuste meediasuhetega tegelevate spetsialistide ja teadlaste ning teadusmahukate ettevõtete ja ettevõtlusinkubaatorite kommunikatsioonispetsialistide teaduskommunikatsioonialast kompetentsi. Kompetentsi oluliseks osaks ajakirjanikele on kommunikatsioonialased pädevused, mida kasutavad oma töös teadusajakirjanikud: näiteks andmeanalüüs, infograafika koostamine, uue meedia võimaluste mitmekülgne kasutamine jms.

Läbi kõigi tegevuste arendatakse olemasolevat teaduskommunikatsiooniga tegelejate võrgustikku Eestis, kaasates rahvusvahelisi eksperte ja tutvudes rahvusvaheliste parimate praktikatega. Viiakse läbi koolitusi, seminare, töötubasid, korraldatakse sihtrühma osalemist rahvusvahelistel koolitustel ja lühiajalistel kogemuste vahetuse üritustel ning õppereisidel. Korraldatakse võrgustikuüritusi, mille käigus kutsutakse eksperte Eestisse ning samuti minnakse kogemusi omandama kolleegide juurde välismaale.

Koolituste sisu väljatöötamiseks viiakse eelnevalt läbi koolitusvajaduste kaardistus ja tutvutakse parima rahvusvahelise praktikaga. Sissejuhatusena korraldatakse ühine ümarlaud kaasates erinevaid sihtrühmi.

MTÜ Eesti Ajalehtede Liit korraldab konkursipõhiselt toetuse taotlemise enese täiendamiseks välisriikides ja korraldab ka ise õppevisiite sihtrühmade kompetentsi tõstmiseks välisriikides. Partner tagab taotlemisvõimaluste kohta käiva info leviku kõigi huvitatud sihtrühmadeni ja konkursi otsustuskogu moodustamise ning korraldab selle töö. Koolituste materjalid koondatakse ning tehakse veebi vahendusel kättesaadavaks kõigile tegevuste sihtrühmadele ja avalikkusele.

Tulemus: paranevad sihtrühmade teaduskommunikatsioonioskused ning suureneb asjatundlike teaduse ja tehnoloogia teemade käsitluste osakaal meedias.

Sihtrühm: ajakirjanikud, teadusasutuste meediasuhetega tegelevad spetsialistid, teadlased, teadusmahukate ettevõtete kommunikatsiooniga tegelevad spetsialistid.